Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart bijverzekeren. We vergoeden dan breuk van glas.

Keuze: tuin

Schade aan bestrating en beplanting is verzekerd.

Extra informatie

Met uitzondering van storm, neerslag, kappen en snoeien van bomen die zich in de tuin bevinden, diefstal of poging daartoe en vandalisme

Keuze: verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart bijverzekeren. Tijdens verbouwing of leegstand is uw woning dan maximaal 3 maanden verzekerd. Schade door vallen en botsen is in die periode niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan glas, schade bij verbouwing of leegstand is niet verzekerd. Dit kunt u apart bijverzekeren. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Voor de van buiten komende onheilendekking geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.