Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als u jaagt moet u zich volgens de wet verplicht verzekeren. U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade ontstaan door een geweer tijdens de uitoefening van de jacht. Deze verzekering voldoet aan de door de Flora- en faunawet gestelde eisen.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren de jager (de houder van de jachtakte). Daarnaast is iedereen die onder zijn toezicht jaagt en zelf geen jachtakte nodig heeft verzekerd. Zowel schade aan derden als schade ten opzichte van elkaar is verzekerd.

Verzekerd bedrag

U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 1.000.000,- of € 1.250.000,-. Het verzekerde bedrag geldt per gebeurtenis en geldt voor alle verzekerden bij elkaar.

Zaakschade

Schade ontstaan door beschadiging, vernietiging of verlies van spullen (zaken) is verzekerd. Ook de eventuele schade die daardoor ontstaat is verzekerd.

Extra informatie

Schade aan spullen die u in uw bezit had, maar die niet van u zijn, zijn niet verzekerd.

Letselschade

Schade ontstaan door letsel en/of overlijden van personen is verzekerd. Ook de schade die daardoor ontstaat is verzekerd.

Extra vergoedingen

Wij vergoeden een aantal kosten zo nodig boven het verzekerde bedrag. Bijvoorbeeld als wij rechtsbijstand aan u verlenen. U kunt hier meer over lezen in onze polisvoorwaarden. Of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u expres iets doet dat in strijd is met de wet of expres iets niet doet terwijl u dat volgens de wet wel moet doen.

Onbevoegd

U bent niet verzekerd als de rechter heeft bepaald dat u (tijdelijk) niet bevoegd bent om te jagen.

Motorrijtuig

Schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig of een (lucht)vaartuig is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor deze verzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

De aansprakelijkheidsverzekering voor jagers kan alleen afgesloten worden als ook de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) bij ons is afgesloten.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Afhankelijk van het verzekerde bedrag betaalt u een vaste premie van € 45,- of € 47,50,- per jaar. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. U kunt ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt. De contractsduur is een jaar doorlopend en heeft altijd de vervaldag van 1 april.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.