Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wij verzekeren u voor het geval iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag is € 2.500.000,-, tenzij u heeft gekozen voor een ander verzekerd bedrag. Het verzekerde bedrag geldt per jaar.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren alleen uw aansprakelijkheid voor zaakschade en personenschade. Zaakschade is schade door verlies of beschadiging van spullen. Personenschade is schade door letsel of overlijden.

Wie zijn verzekerd?

Wij verzekeren de onderneming, de medewerkers, het eigen pensioenfonds en de personeelsvereniging van het bedrijf. Vennoten, feitelijke bestuurders en commissarissen van het bedrijf zijn ook verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Iemand kan u aansprakelijk stellen voor schade door een gebrekkig product dat u heeft geleverd of heeft opgeleverd. Dit is verzekerd, ook als uw product vastzit aan iets anders.

Werkgeversaansprakelijkheid

Een medewerker kan u als werkgever aansprakelijk stellen voor schade die hij heeft. Denk aan aansprakelijkheid op grond van de artikelen 7:611 en 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Keuze: juridische hulp

U kunt kiezen voor de module Rechtsbijstand bij verhaal. Wij verzekeren u dan voor rechtshulp bij juridische problemen.

Milieuschade

Iemand kan u aansprakelijk stellen voor schade aan het milieu. Dit is alleen verzekerd als de schade aan het milieu plotseling en onzeker is.

Extra informatie

Let op: er gelden uitzonderingen. Zo is schade die ontstaat door een langzaam (in)werkend proces of doordat iemand iets in strijd doet met milieuwetgeving niet verzekerd.

Keuze: Werkgeversaansprakelijkheid voor medewerker-verkeersdeelnemer

U kunt kiezen voor de module Werkgeversaansprakelijkheid voor de medewerker-verkeersdeelnemer. Wij verzekeren u dan voor het geval een medewerker u aansprakelijk stelt voor schade die hij heeft door een verkeersongeluk tijdens zijn werk voor u.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden niet alle schade. In onze polisvoorwaarden kunt u precies lezen waarvoor wij u wel en niet verzekeren. U kunt dit ook bij uw assurantieadviseur navragen.

Opnieuw leveren van product of dienst

Wij vergoeden geen schade doordat u uw werk niet goed doet en daardoor kosten moet maken.

Opzet

Wij verzekeren geen schade doordat u opzettelijk iets doet dat in strijd is met de wet of u opzettelijk iets niet doet terwijl u dat volgens de wet wel moet doen.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Iemand kan u aansprakelijk stellen voor schade die met of door een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig is gemaakt. Dit is niet verzekerd.

Extra informatie

Let op: u bent wel verzekerd voor schade door spullen die u laadt of lost uit een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig, schade die u maakt door met een motorrijtuig de gewassen van de verzekeringnemer te bespuiten en schade die u maakt als passagier.

Inloop

U bent niet verzekerd voor gebeurtenissen die plaatsvinden voor de ingangsdatum van de verzekering.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten. Ook wanneer iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade door asbest is niet verzekerd.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

U bent niet verzekerd als een schade bij ons wordt gemeld nadat de verzekering is gestopt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een eigen risico voor zaakschade van € 125,- bij het gebruiken of hebben van bestrijdingsmiddelen. Bij zaakschade ontstaan door dieren geldt een eigen risico van € 75,-. Dit eigen risico geldt niet per gebeurtenis, maar voor schade van iedere tegenpartij die u aansprakelijk heeft gesteld.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in Europa. Als u voor uw bedrijf buiten Europa bent, dan bent u beperkt verzekerd.

Extra informatie

U bent alleen verzekerd als u bedrijf in Nederland gevestigd is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal, of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.