Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze Agrarische gebouwenverzekering vergoedt schade aan een bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een vallend voorwerp of een botsing.

Wat is verzekerd?

Met onze standaard meest Uitgebreide verzekering bent u verzekerd voor schade door onder andere brand en ontploffing en slecht weer (zoals storm, blikseminslag, hagel, regen en sneeuw). Lekkage van leidingen, sanitair of apparaten en inbraak, diefstal of vandalisme. Ook schade door een boom of ander voorwerp dat op uw gebouw valt is verzekerd.

Extra informatie

Wilt u een minder uitgebreide verzekering? U kunt zich ook alleen tegen brand of brand/storm verzekeren.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde (de herstelkosten) van het gebouw.

Extra informatie

In sommige gevallen vergoeden wij de schade op basis van de verkoopwaarde. Is deze hoger dan de herstelkosten? Dan vergoeden wij de herstelkosten. U kunt hier meer over lezen in onze polisvoorwaarden.

Extra kosten na schade

Bij een verzekerde schade geven wij zo nodig extra vergoedingen boven het verzekerde bedrag. Elke extra vergoeding is maximaal 10% van het verzekerde bedrag. Bijvoorbeeld voor opruimings- of saneringskosten.

Huur

Bij een verzekerde schade geven wij zo nodig extra vergoedingen boven het verzekerde bedrag. Wij vergoeden de huur van andere ruimte als uw gebouw door de schade niet meer gebruikt kan worden of het verlies van huur als u uw gebouw verhuurd heeft. Wij vergoeden de huur zolang als de herstelwerkzaamheden duren, maar maximaal een jaar.

Extra informatie

Elke extra vergoeding is maximaal 10% van het verzekerde bedrag. U leest meer hierover en de voorwaarden hiervoor in onze polisvoorwaarden. Of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Tuinaanleg

Bij een verzekerde schade geven wij zo nodig extra vergoedingen boven het verzekerde bedrag. Wij vergoeden de herstelkosten van uw tuin bij het woongedeelte van uw huis. Schade door slecht weer, dieren, diefstal of vandalisme vergoeden wij niet.

 

Extra informatie

Elke extra vergoeding is maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Keuze: minder uitgebreide verzekering

Een minder uitgebreide verzekering behoort ook tot de mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen alleen schade door brand te verzekeren. Schade door ontploffing, blikseminslag en vliegtuigen valt daar ook onder. Deze verzekering kunt u uitbreiden met schade door storm, sneeuwdruk en het inslaan van hagelstenen.

Gunstige schaderegeling

Als het gebouw na schade opnieuw moet worden opgebouwd op dezelfde of een andere locatie, dan geldt een gunstige schaderegeling. Als de kelder en funderingen zijn meeverzekerd, dan worden deze bij herbouw op een andere locatie volledig vergoed, ook al waren deze op de oude locatie niet beschadigd.

Keuze: Inductie

Voor welke verzekering u ook kiest, u kunt de verzekering aanvullen met schade als gevolg van inductie door onweer. Hiervoor geldt geen eigen risico.

 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij het bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Onvoldoende onderhoud

Schade door neerslag, uitstromend water, stoom en olie en schade door rook en roet is niet verzekerd als u het gebouw, installaties of apparaten niet goed heeft onderhouden.

Asbest

Niet verzekerd is schade ontstaan door asbest.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet alle waterschade is altijd gedekt. U kunt hier meer over lezen in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Met de agrarische gebouwenverzekering heeft u alleen een eigen risico bij schade door storm. Het eigen risico per gebeurtenis is 2‰ van het verzekerde bedrag met een minimum van € 225,- en een maximum van € 680,-. Als u meerdere gebouwen heeft verzekerd en ze door dezelfde gebeurtenis beschadigd raken, dan bedraagt het eigen risico maximaal € 1.130,-.

Extra informatie

Soms is er een ander eigen risico afgesproken. Dit staat dan op uw polisblad.

Afspraken

De elektra moet aan de huidige normen voldoen, is dit niet het geval dan keren wij niet altijd uit. Ook over preventie en brandgevaarlijke werkzaamheden kunnen afspraken worden gemaakt. Bij niet naleving bent u niet of beperkt verzekerd.

Leegstand

Als uw gebouw leeg staat, gekraakt is of langer dan twee maanden niet gebruikt wordt, dan verzekeren wij uw gebouw alleen tegen brand, ontploffing, blikseminslag*, storm of(onderdelen van) vliegtuigen die uit de lucht vallen.

Extra informatie

Dit geldt ook als u een zelfstandig deel van uw gebouw niet gebruikt.

Belangrijke veranderingen

Als uw situatie verandert of er verandert iets aan uw bedrijfsgebouw, dan is deze verzekering misschien niet meer passend. Daarom moet u elke belangrijke verandering die invloed kan hebben op de verzekering zo snel mogelijk aan ons melden. Dan kunnen wij u vertellen of wij de verzekering aanpassen of dat de verzekering stopt.

Verzekering tijdens aanbouw/verbouwing

Tijdens aanbouw en verbouwing kan er een beperkte dekking zijn. U leest hier meer over in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan een wijziging van de bestemming, gebruik of adres verandering.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.