Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Agrarische zakenverzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren, zoals gereedschappen, werktuigen en andere hulpmiddelen.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen uit verschillende dekkingen. Met onze meest uitgebreide dekking bent u verzekerd voor schade door brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme, wateroverlast, storm, hagel en sneeuw. U kunt ook kiezen voor mindere uitgebreide dekkingen. Afhankelijk van uw behoeften zijn er extra mogelijkheden.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we op basis van marktwaarde. U kunt naast de landbouwinventaris de volgende zaken verzekeren: levende have, oogst, hooi en stro.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Bijvoorbeeld het opnieuw vullen van een brandblusser.

Extra informatie

Dit geldt ook voor opruimings- en saneringskosten. Als de schade verzekerd is, dan vergoeden wij zo nodig boven het verzekerde bedrag ook deze kosten. Wij vergoeden voor elke schade of kosten maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Keuze: huurdersbelang

Bij huurdersbelang gaat het om veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw pand heeft aangebracht. Als de schade is verzekerd, dan vergoeden wij voor elke schade of kosten maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Keuze: Inductie

U kunt ervoor kiezen om inductie aanvullend te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd. U kunt in onze polisvoorwaarden precies lezen wat wel en niet verzekerd is.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Koelschade

We vergoeden geen schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Asbest

Schade door asbest is niet verzekerd.

Waterschade

Niet alle schade door water is verzekerd. Schade door grondwater en schade doordat putten overlopen of rioolwater dat terugloopt is niet verzekerd. Maar bijvoorbeeld ook schade binnen of buiten uw gebouw door bevriezing van leidingen buiten uw gebouw of van installaties en apparaten die daarop aangesloten zijn is niet verzekerd.

Extra informatie

U kunt in de polisvoorwaarden meer lezen over welke schade wij wel en niet vergoeden.

Slecht onderhoud

Schade door onvoldoende onderhoud is niet verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud bij daken, metselwerk, schuttingen, kitvoegen, cv-installaties of andere apparaten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft geen eigen risico op de Agrarische zakenverzekering.

Afspraken

De elektra moet aan de huidige normen voldoen, is dit niet het geval dan keren wij niet altijd uit. Ook over preventie  (alarm) en brandgevaarlijke werkzaamheden kunnen afspraken worden gemaakt. Bij niet naleving bent u niet of beperkt verzekerd.

Belangrijke veranderingen

Als uw situatie verandert of er verandert iets aan uw bedrijfsgebouw, dan is deze verzekering misschien niet meer passend. Daarom moet u elke belangrijke verandering die invloed kan hebben op de verzekering zo snel mogelijk aan ons melden. Dan kunnen wij u vertellen of wij de verzekering aanpassen of dat de verzekering stopt.

Leegstand

Als uw gebouw leeg staat, gekraakt is of langer dan twee maanden niet gebruikt wordt, dan verzekeren wij uw zaken alleen tegen brand, ontploffing, blikseminslag, storm of(onderdelen van) vliegtuigen die uit de lucht vallen.

Extra informatie

Dit geldt ook voor een zelfstandig deel van uw gebouw dat u niet gebruikt.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Denk bijvoorbeeld aan een wijziging van bestemming, gebruik, bouwaard of dakbedekking. maar ook leegstand of het buiten gebruik zijn van het bedrijfsgebouw.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.