Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze Gebouwenverzekering vergoedt schade aan een bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een vallend voorwerp of een botsing.

Wat is verzekerd?

Met onze standaard meest uitgebreide verzekering bent u verzekerd voor schade door onder andere brand en ontploffing en slecht weer (zoals storm, blikseminslag, hagel, regen en sneeuw). Lekkage van leidingen, sanitair of apparaten en inbraak, diefstal of vandalisme. Ook schade door een boom of ander voorwerp dat op uw gebouw valt is verzekerd.

Extra informatie

Wilt u een minder uitgebreide verzekering? U kunt zich ook alleen tegen brand of brand/storm verzekeren.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde (de herstelkosten) van het gebouw.

Extra informatie

In sommige gevallen vergoeden wij de schade op basis van de verkoopwaarde. Is deze hoger dan de herstelkosten? Dan vergoeden wij de herstelkosten. U kunt hier meer over lezen in onze polisvoorwaarden. 

Extra kosten na schade

Als de schade is verzekerd zijn extra kosten voor het herstellen van het gebouw na schade, bijvoorbeeld opruimingskosten, standaard meeverzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag.

Huur

Bij een verzekerde schade geven wij zo nodig extra vergoedingen boven het verzekerde bedrag. Wij vergoeden de huur van andere ruimte als uw gebouw door de schade niet meer gebruikt kan worden of het verlies van huur als u uw gebouw verhuurd heeft. Wij vergoeden de huur zolang als de herstelwerkzaamheden duren, maar maximaal een jaar.

Extra informatie

Elke extra vergoeding is maximaal 10% van het verzekerde bedrag. Hiervoor gelden voorwaarden. U leest hier meer over in de polisvoorwaarden. Of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Keuze: tuinaanleg

Als de schade is verzekerd vergoeden wij de kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade bij het woongedeelte van uw woonhuis.

Extra informatie

Elke extra vergoeding is maximaal 10% van het verzekerde bedrag. Schade door slecht weer, dieren, diefstal of vandalisme is niet verzekerd.

Keuze: minder uitgebreide verzekering

U bent standaard verzekerd voor onze Uitgebreide verzekering. U kunt er ook voor kiezen om een minder uitgebreide verzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld alleen tegen brand.

Keuze: Inductie

Voor kantoren, detailhandel en horeca is inductie standaard meeverzekerd. Voor andere bedrijven kan inductie of overspanning in veel gevallen worden meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij het bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Asbest

Niet verzekerd is schade ontstaan door asbest.

Onvoldoende onderhoud

Schade door onvoldoende onderhoud is niet verzekerd. Denk aan onderhoud bij daken, metselwerk, schuttingen, kitvoegen, CV-installaties of andere apparaten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet alle waterschade is altijd gedekt. U kunt hier meer over lezen in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Bij schade door slecht weer, bijvoorbeeld storm of regen, geldt een eigen risico per gebeurtenis van 2 promille van het verzekerde bedrag. Hiervoor geldt een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.130,-

Extra informatie

Soms hebben wij een ander eigen risico afgesproken. Dit staat dan op uw polisblad.

Overstroming

Wij vergoeden geen schade door overstroming die is ontstaan door het overlopen of bezwijken van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, dan wel het door hoge (rivier)waterstand onderlopen van buitendijkse of onbedijkt gebied. Dit geldt niet voor schade door brand of ontploffing.

Afspraken

De elektra moet aan de huidige normen voldoen, is dit niet het geval dan keren wij niet altijd uit. Ook over preventie en brandgevaarlijke werkzaamheden kunnen afspraken worden gemaakt. Bij niet naleving bent u niet of beperkt verzekerd.

Leegstand

Als uw gebouw leeg staat, gekraakt is of langer dan twee maanden niet gebruikt wordt, dan verzekeren wij uw gebouw alleen tegen brand, ontploffing, blikseminslag*, storm of(onderdelen van) vliegtuigen die uit de lucht vallen.

Extra informatie

Dit geldt ook als u een zelfstandig deel van uw gebouw niet gebruikt.

Belangrijke veranderingen

Als uw situatie verandert of er verandert iets aan uw bedrijfsgebouw, dan is deze verzekering misschien niet meer passend. Daarom moet u elke belangrijke verandering die invloed kan hebben op de verzekering zo snel mogelijk aan ons melden. Dan kunnen wij u vertellen of wij de verzekering aanpassen of dat de verzekering stopt.

Verzekering tijdens aanbouw/verbouwing

Tijdens aanbouw en verbouwing kan er een beperkte dekking zijn. U leest hier meer over in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd op alle adressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan een wijziging van de bestemming, gebruik of adres verandering.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.