Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de financiële schade die u lijdt als uw bedrijf stilvalt door bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag , neerslag, storm en water.

Extra informatie

Voor kantoren, detailhandel en horeca is inductie standaard meeverzekerd.

Schadevergoeding

Wij vergoeden de brutowinst die u misloopt door gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand. Denk hierbij aan omzet- of productieverlies. Ook de exploitatiekosten die u moet maken, kunnen verzekerd zijn.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door een storing in de levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd als dit langer dan zes uur heeft geduurd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming of slecht onderhoud. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes die u krijgt, zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of bij het niet of te laat uitvoeren van een opdracht.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd.

Reconstructiekosten

Wij vergoeden geen reconstructiekosten, bijvoorbeeld wanneer de administratie beschadigd is of verloren is gegaan.

Asbest

Schade door asbest is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor bepaalde gebeurtenissen die wij verzekeren, gelden uitsluitingen. Wilt u precies weten wat wij verzekeren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Eigen risico

Het eigen risico is minimaal € 250,- Bij een agrarische bedrijfsschade is er geen eigen risico.

Overstroming

Wij vergoeden geen schade door overstroming die is ontstaan door het overlopen of bezwijken van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, dan wel het door hoge (rivier)waterstand onderlopen van buitendijkse of onbedijkt gebied. Dit geldt niet voor schade door brand of ontploffing.

Uitkeringstermijn

Wij vergoeden bedrijfsschade over de termijn die u onder normale omstandigheden nodig heeft om de bedrijfsstilstand op te heffen. Wij houden alleen rekening met vertragende omstandigheden die komen door de verzekerde gebeurtenis of door slecht weer. Met andere vertragende omstandigheden houden wij geen rekening.

Afspraken

De elektra moet aan de huidige normen voldoen, is dit niet het geval dan keren wij niet altijd uit. Ook over preventie en brandgevaarlijke werkzaamheden kunnen afspraken worden gemaakt. Bij niet naleving bent u niet of beperkt verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan andere dakbedekking, een aanbouw, verhuur, leegstand of verkoop.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.