Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Elektronicaverzekering verzekert u uw computers, servers, kassasystemen en de bijbehorende randappartuur zoals printers, scanners, modems en externe harde schijven.

Wat is verzekerd?

Met de elektronicaverzekering is uw apparatuur verzekerd tegen brand, ontploffing, blikseminslag en inductie. Schade door eigen gebrek, diefstal of een plotselinge en onverwachte gebeurtenis is ook verzekerd. U kunt er voor kiezen om uw mobiele apparatuur zoals laptops en tablets ook te verzekeren.

Opruimingskosten

Als een schade verzekerd is, dan vergoeden wij ook de opruimingskosten. Dit zijn de kosten voor het opruimen van beschadigde resten na een verzekerde schade.

Extra informatie

Hiervoor geldt een maximum van 10% van het verzekerde bedrag.

Schadevergoeding

Als uw apparaat niet ouder is dan 3 jaar dan vergoeden wij 100% van de nieuwwaarde. Als repareren goedkoper is dan betalen wij de reparatiekosten.

Extra informatie

De nieuwwaarde is maximaal 110% van het verzekerde bedrag. Is uw apparaat ouder dan 3 jaar? Dan vergoeden wij een percentage van de nieuwwaarde. U leest hier meer over in de polisvoorwaarden. Of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Keuze: digitale informatie

Wij vergoeden de kosten om informatie die verloren is gegaan opnieuw te verkrijgen, met de module Stagnatie. Maar ook om deze informatie samen te stellen en in het geheugen van de verzekerde apparaten of op losse informatiedragers te zetten. Let op! Hiervoor gelden uitsluitingen. U kunt deze vinden in de polisvoorwaarden in de module Stagnatie.

Extra kosten

Bij een verzekerde schade vergoeden wij ook de kosten om uw apparaat op te slaan en te vervoeren. Ook de installatiekosten vergoeden wij.

Extra informatie

Hiervoor geldt een  maximum van 10% van het verzekerde bedrag.

Keuze: reconstructiekosten

U kunt deze kosten aanvullend verzekeren met onze module Stagnatie. Wij vergoeden de kosten om informatie die verloren is gegaan opnieuw te verkrijgen. U verzekert zich tegen kosten die u moet maken om stilstand van uw bedrijf door een gedekte schade te voorkomen of op te heffen.

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Wij vergoeden de kosten om uw apparaten op te slaan en te vervoeren. Wilt u deze vervoeren naar de plek waar vervangende apparaten staan? Dat kan met onze module Stagnatie. Hiermee bent u verzekerd voor kosten om (dreigende) bedrijfsstilstand tegen te gaan. Wij vergoeden bijvoorbeeld de huur van vervangende apparaten. Verblijf elders is niet verzekerd.

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten tot maximaal het verzekerde bedrag.

Keuze: extra personeel

Met de module Stagnatie verzekeren wij ook de kosten voor extra inzet van uw eigen personeel of tijdelijk personeel voor de duur van maximaal drie maanden.

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten tot maximaal het verzekerde bedrag.

Installatiekosten

Wij vergoeden de installatiekosten van uw apparaten tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag.

Keuze: mobiele apparaten

U kunt ervoor kiezen om uw mobiele apparaten (geen telefoons), zoals tablets en laptops aanvullend te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties. Schade door opzet en roekeloosheid vergoeden wij ook niet.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt (het uiterlijk), zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd. Maar ook schade die langzaam ontstaat zoals door ouderdom of invloeden van buitenaf (roest) is niet verzekerd.

Onvoldoende onderhoud en dieren

Schade door onvoldoende onderhoud is niet verzekerd. Ook schade door dieren, ongedierte en schimmels is niet verzekerd.

Mobiele telefoons

Wij verzekeren geen mobiele telefoons.

Module Stagnatie

Voor de module Stagnatie gelden er aanvullende uitsluitingen. U kunt deze vinden in de module Stagnatie in de polisvoorwaarden. Of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Voor de module Stagnatie is er geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die op het polisblad staat, zolang die zaken zich bevinden binnen uw bedrijf of bedrijfsterrein. Zijn dit geen vast opgestelde apparaten? Dan verzekeren wij deze in heel Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal, of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.