Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met onze garageverzekering verzekert u uw eigen motorrijtuigen en de motorrijtuigen die bij u gerepareerd worden.

Wat is verzekerd?

Naast de schade aan eigen motorrijtuigen en motorrijtuigen die gerepareerd worden, kunt u kiezen voor een aantal modules.

Aansprakelijkheid bedrijf

U bent verzekerd voor schade die u of uw medewerker veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders als u daarvoor aansprakelijk bent.

Aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM)

Met deze module bent u verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid. Iedere eigenaar van een motorrijtuig is verplicht om deze verzekering af te sluiten.

Keuze: rechtsbijstand

Wij verzekeren u voor rechtshulp om uw schade te verhalen na een verkeersongeluk met de auto. Klaverblad Rechtsbijstand Stichting verzorgt deze rechtshulp. Ook heeft u recht op juridische hulp als u voor de strafrechter moet komen voor een verkeersfout met de auto.

Keuze: schade aan voertuigen van klanten

U bent verzekerd voor schade aan auto’s die uw klanten aan uw bedrijf hebben toevertrouwd voor reparatie of onderhoud.

Keuze: casco

U kunt kiezen voor een beperkte en volledige cascoverzekering. De beperkte verzekering biedt dekking voor onder andere brand, ontploffing, diefstal, storm of een aanrijding. Bij de volledige verzekering hebt u ook dekking voor alle van buitenkomende onheilen.

Keuze: Ongevallen voor inzittenden

Met deze module verzekert u zich voor het geval iemand overlijdt of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval. Het motorrijtuig waar de schade mee veroorzaakt is, moet tot de bedrijfsvoorraad horen en voorzien zijn van een handelaarskenteken. U krijgt een vast bedrag uitgekeerd.

Extra informatie

Dit geldt ook voor eigen voertuigen als deze op de polis staan.

Keuze: Schadeverzekering voor inzittenden

Met deze module bent u verzekerd voor zaakschade en personenschade die u lijdt door een ongeval. Het motorrijtuig waarmee de schade wordt gemaakt moet tot de bedrijfsvoorraad horen en voorzien zijn van een handelaarskenteken.

Extra informatie

Dit geldt ook voor eigen voertuigen als deze op de polis staan.

Keuze: Aanrijdingsschade aan eigen zaken

Met deze module bent u verzekerd voor schade als gevolg van een aanrijding met of door een motorrijtuig. Dit geldt alleen als een ondergeschikte schade veroorzaakt aan uw bedrijfsmiddelen of aan andere motorrijtuigen die u toebehoren.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als uw motorrijtuig voor een snelheidswedstrijd of taxivervoer wordt gebruikt. U bent ook niet verzekerd als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft.

Schade tijdens verhuur

Schade die ontstaat terwijl het motorrijtuig is verhuurd, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u wilt weten welke uitsluitingen er gelden per module, dan kunt u onze polisvoorwaarden raadplegen. Uiteraard kunt u ook contact met ons of uw assurantieadviseur opnemen.

Eigen risico

Het eigen risico verschilt per dekking. U leest hier meer over in de polisvoorwaarden. Of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Preventie

Wij kunnen afspraken maken over preventie. U kunt deze vinden op de polis. Bij niet naleving krijgt u geen uitkering bij schade.

Waar ben ik gedekt?

Er is dekking in Nederland, België en Duitsland. Voor serviceauto's en eigen auto's kunnen de landen van de groene kaart aangehouden worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Extra informatie

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.