Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor schade door vervuiling van uw bedrijfsterrein en voor omliggende locaties van derden. U kunt werklocaties ook meeverzekeren. U bent ook verzekerd als iemand u aansprakelijk stelt voor milieuschade die door uw schuld is ontstaan.

Wat is verzekerd?

Is de schade verzekerd dan vergoeden wij de kosten van sanering op de verzekerde locatie of de werklocatie. De kosten die u als gevolg hiervan moet maken zijn ook verzekerd. Zaakschade die het gevolg is van verontreiniging is ook verzekerd. U bent verzekerd voor verweersbijstand als u aansprakelijheid wordt gesteld of een geschil met de overheid heeft.

Herstelkosten van andere schade

Als er door het opruimen van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt.

Onderzoekskosten

De kosten die u maakt om de schade vast te stellen, bijvoorbeeld door experts, is verzekerd. U moet dit wel vooraf met ons overleggen. U hoort dan onder welke voorwaarden wij dit doen.

Keuze: MKB'er, Agrariër en particulier

Zowel de MKB'er, de agrariër  en de particulier kan deze verzekering afsluiten.

Schadebeperking en verweersbijstand

Wij vergoeden de bereddingskosten. Dit zijn de kosten die u moet maken om acute schade zoveel mogelijk te beperken. De kosten voor verweersbijstand voor de eigen locatie en de locaties van derden zijn verzekerd tot 10% van het verzekerd bedrag en tot maximaal € 125.000,-

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving is niet verzekerd. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als je in strijd met de milieuvergunning handelt.

Asbest

Schade door asbest is in de meeste gevallen niet verzekerd. Wilt u hier meer over weten? Vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Opslag in ondergrondse tanks.

Schade en kosten als gevolg van verontreiniging door (of samenhangend) met de ondergrondse opslag van stoffen in tanks is niet verzekerd.

Genetische modificatie

Niet gedekt is schade en kosten als gevolg van genetische modificatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Op deze verzekering is geen eigen risico van toepassing.

Extra informatie

Tenzij wij dit hebben afgesproken. Dit staat dan op het polisblad.

Preventie

Wij kunnen afspraken maken over preventie. Bij niet-naleving is er beperkte of geen dekking.

Verhuur en (mede)verhuurder(s)

Er gelden dekkingsbeperkingen wanneer de schade het gevolg is van activiteiten van de verhuurder en/of (mede)huurder(s) van de verzekerde locatie.

Extra informatie

U leest hier meer over in de polisvoorwaarden. Of vraag het ons, of uw assurantieadviseur.

Schade door motorrijtuigen, vaar- en vliegtuigen

In geval van werkzaamheden bij derden gelden er dekkingsbeperkingen bij schade door motorrijtuigen, vaar- en vliegtuigen.

Extra informatie

U leest hier meer over in de polisvoorwaarden. Of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Verplichte gebouwenverzekering

U kunt deze verzekering alleen bij ons afsluiten als u de gebouwen ook verzekerd heeft.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie(s) die op het polisblad staat/zijn vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Een risicoverandering, moet u altijd direct aan ons doorgeven. U gaat bijvoorbeeld andere werkzaamheden doen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.