Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de module Schadeverzekering inzittenden verzekeren wij de zaakschade en personenschade die u als particulier heeft door een verkeersongeluk. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade op een andere verzekering verzekerd? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren u als u op een normale zitplaats zit en als u instapt of uitstapt. Wij verzekeren u ook als u bij pech in de buurt van het motorrijtuig bent terwijl deze wordt gerepareerd. U bent verzekerd als u zelf schuldig bent of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Extra informatie

De bestuurder die met toestemming van de verzekeringnemer het motorrijtuig bestuurt en de passagiers van het motorrijtuig zijn verzekerd.

Letselschade

Wij vergoeden schade door letsel of overlijden (personenschade). Denk bijvoorbeeld aan het verlies van inkomen omdat u niet meer kunt werken, extra kosten omdat u huishoudelijke hulp nodig heeft of de kosten voor de begrafenis of crematie.

Materiële schade

Wij vergoeden schade door verlies of beschadiging van spullen (zaakschade).

Overlijden

Als u overlijdt door een verkeersongeluk, dan vergoeden wij aan uw nabestaanden de schade die zij daardoor hebben.

Uitkering bij invaliditeit

Als u door een verkeersongeluk invalide wordt, dan vergoeden wij de schade die u daardoor heeft.

Smartengeld

Smartengeld is verzekerd. Smartengeld is een vergoeding voor pijn en hinder die u heeft als gevolg van letsel. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort letsel en de vergoedingen die rechters in vergelijkbare gevallen hebben toegewezen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden de schade niet als het verkeersongeluk het beoogde of voorspelbare gevolg is van uw handelen, komt door te veel alcohol of het gebruik van verdovende middelen.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques en creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan uw eigen motorrijtuig, caravan of aanhanger of dat van de tegenpartij is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u tijdens het verkeersongeluk geen veiligheidsgordel droeg en het letsel is hierdoor ontstaan of erger geworden, dan vergoeden wij 25% minder.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. Het maximum geldt voor alle verzekerden bij elkaar.

Waar ben ik gedekt?

Elk jaar krijgt u van ons een Groene kaart. Hierop staat in welke landen wij u verzekeren. Ook staat hierop tot wanneer de Groene kaart geldig is.

Extra informatie

Als de Groene kaart niet meer geldig is, dan verzekeren wij u alleen binnen de Europese Unie. Dit geldt ook als wij geen Groene kaart hebben afgegeven. U bent alleen verzekerd als u in Nederland woont.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.