Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wij verzekeren u voor rechtshulp bij juridische problemen. Klaverblad Rechtsbijstand Stichting verzorgt deze rechtshulp. Daarnaast vergoedt de Stichting bepaalde andere kosten.

Extra informatie

De andere kosten die de Stichting vergoedt, zijn kosten van advocaten en andere deskundigen, kosten van mediation, proces- en gerechtskosten, kosten van getuigen, kosten van de tegenpartij, kosten om een uitspraak van de rechter uit te laten voeren en noodzakelijke reis- en verblijfkosten.

Wat is verzekerd?

U bepaalt zelf voor welke juridische problemen u zich verzekert door te kiezen uit verschillende verzekeringen en aanvullingen. U kunt kiezen uit de standaardverzekering of de Extra verzekering. Daarnaast kunt u kiezen uit de volgende aanvullingen: agrarisch, verkeer en incassobijstand.

Extra informatie

Standaard: u bent verzekerd voor rechtshulp voor het verhalen van zaak- of personenschade. Ook geschillen over de uitoefening van ondernemersactiviteiten is gedekt. Extra: u krijgt ook hulp bij verweer in aansprakelijkheidskwesties en geschillen over de verhuur van onroerende zaken die voor 50% in gebruik zijn door verzekerde. Er geldt geen eigen risico voor externe advocaatkosten.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

U bent verzekerd voor juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of uw beroepspraktijk. U bent ook verzekerd voor strafzaken.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan nemen wij het incassotraject van u over.

Keuze: verkeer

U bent verzekerd voor juridische hulp bij het verhalen van schade in het verkeer. U bent ook verzekerd als u een motorrijtuig onderhoud of onder u heeft.

Extra informatie

Bent u zzp'er? Dan zijn uw bedrijfsmotorrijtuigen standaard meeverzekerd.

Keuze: agrarisch

U bent verzekerd voor geschillen over geldelijke bijdragen van de overheid, zoals subsidies.

Keuze: particulier

U kunt particuliere rechtsbijstand meeverzekeren. Hiermee bent u verzekerd voor de modules Standaard, Schadeverhaal, Inkomen, Wonen en Motorrijtuigen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als uw juridische probleem het beoogde of voorspelbare gevolg is van uw handelen of nalaten, dan krijgt u geen rechtshulp. Dit geldt ook voor juridische problemen waarvan u voor de ingangsdatum kon verwachten dat deze zouden plaatsvinden.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf zijn niet verzekerd.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of accijnzen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Na de ingangsdatum van de verzekering geldt er een wachttijd van drie maanden. Een juridisch probleem is pas verzekerd als de gebeurtenis plaatsvindt na afloop van de wachttijd. Als u uw huidige verzekering naar ons oversluit en uw juridische probleem daarop was verzekerd, dan geldt geen wachttijd.

Maximum kosten en drempel

Voor de kosten van het advies en de rechtsbijstand die medewerkers van de Stichting aan u geven, geldt geen maximum. Andere kosten vergoedt de Stichting meestal tot maximaal € 35.000,-. Bent u Extra verzekerd, dan vergoedt de Stichting maximaal € 50.000,-. Als het belang van uw juridische probleem kleiner is dan € 450,-, dan krijgt u geen rechtshulp.

Extra informatie

Let op: Voor bepaalde juridische problemen of in bepaalde gevallen krijgt u geen rechtshulp. Wilt u precies weten wanneer u rechtshulp krijgt? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Keuze rechtshulpverlener

Als er een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd wordt, dan mag u zelf een advocaat of een andere deskundige kiezen. De Stichting schakelt vervolgens de gekozen advocaat of andere deskundige voor u in en betaalt zijn rekening.

Extra informatie

Als u zelf voor een advocaat of een andere deskundige kiest terwijl dit niet verplicht is volgens de wet, dan vergoedt de Stichting zijn kosten tot maximaal € 25.000,-.

Let op

In sommige gevallen gelden er uitsluitingen en/of dekkingsbeperkingen. U leest hier meer over in onze polisvoorwaarden. Of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland als de Nederlandse rechter bevoegd is en het recht uit één van de Benelux-landen of Duitsland is van toepassing is. Voor strafzaken is er dekking in heel Europa en de landen rondom de Middellandse Zee. Dit geldt alleen als de rechter van één van deze landen bevoegd is en het recht van dat land van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet een juridisch probleem zo snel mogelijk aan ons melden. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

U moet ons uw medewerking verlenen, bijvoorbeeld door het aanleveren van stukken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.