Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De Royaal AOV is bedoeld voor zelfstandigen met of zonder personeel en voor directeur-grootaandeelhouders.

Wat is verzekerd?

De verzekering keert een afgesproken bedrag uit als u arbeidsongeschikt wordt. Dit bedrag krijgt u altijd, ook als uw inkomen niet daalt.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van de hoogte van het verzekerde bedrag. Wij verlagen uw uitkering niet als u nog andere inkomsten heeft.

Extra informatie

De mate waarin u arbeidsongeschikt bent, drukken wij uit in een percentage. Dit is het arbeidsongeschiktheidspercentage. De hoogte van uw uitkering berekenen wij door het arbeidsongeschiktheidspercentage te vermenigvuldigen met het verzekerde bedrag.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

We verzekeren u voor arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel.

Extra informatie

Met ziekte of letsel bedoelen wij lichamelijke of psychische afwijkingen die medisch objectiveerbaar zijn. De afwijkingen mogen niet aangeboren zijn. Complicaties bij zwangerschap zien wij ook als ziekte.

Criterium arbeidsongeschiktheid

De eerste drie jaar kijken wij voor uw uitkering naar de mate waarin u uw eigen werk niet meer kunt doen. Daarna houden wij ook rekening met andere werkzaamheden die u gezien uw opleiding en werkervaring kunt doen.

Extra informatie

Om de mate van arbeidsongeschiktheid voor uw eigen werk te bepalen, bekijken wij welke werkzaamheden normaal bij uw werk horen en welke werkzaamheden u zelf deed. Dit vergelijken wij met de werkzaamheden die u nog kunt doen. Hierbij houden wij rekening met aanpassingen die in uw werk mogelijk zijn.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent.

Re-integratie

De re-integratie is in eerste instantie alleen gericht op uw eigen werk of bedrijf. Is het niet mogelijk uw eigen werk weer op te pakken? Dan kijken wij ook naar ander werk dat past bij uw opleiding en werkervaring.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als u arbeidsongeschikt bent geworden door uw eigen roekeloosheid of opzet. Ook keren wij niet uit als u de premie niet heeft betaald, bij fraude, bij misleiding of als u in de gevangenis zit.

Extra informatie

Onder roekeloosheid of opzet verstaan wij bijvoorbeeld misbruik van alcohol, drugs of medicijnen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wachttijd

Als u arbeidsongeschikt wordt, dan duurt het een bepaalde periode voordat u een uitkering krijgt. Dit is de wachttijd, ook wel de eigenrisicotermijn. Als u de verzekering afsluit, dan kiest u zelf hoe lang deze duurt. U kunt kiezen uit een eigenrisicotermijn van 14, 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager de premie.

Extra informatie

Bij sommige beroepen is de minimale wachttijd 30 dagen.

Eindleeftijd

De verzekering loopt tot de eindleeftijd. De eindleeftijd is 58, 60, 62, 65, 67 of 68 jaar. De eindleeftijd kunt u in de meeste gevallen zelf kiezen.

Extra informatie

Bij sommige beroepen geldt er een maximum voor de leeftijd waarop de verzekering stopt.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan drie maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Wij mogen de verzekering dan stoppen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u een Royaal AOV aanvraagt, dan stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op wat er is verzekerd en op uw premie. Uw antwoorden kunnen er ook toe leiden dat u de verzekering niet kunt afsluiten. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Is het aangevraagde verzekerde bedrag hoger dan € 50.000,-? Dan moet u medisch gekeurd worden en is een bloedonderzoek nodig. Verder moet u gekeurd worden als wij dit nodig vinden naar aanleiding van de gezondheidsverklaring die u heeft ingevuld.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen, wij rekenen geen extra kosten.

Indexering

U kunt ervoor kiezen om het verzekerde bedrag en de uitkering jaarlijks te laten stijgen.

Extra informatie

Als u kiest voor indexering van het verzekerde bedrag, dan wijzigt het verzekerde bedrag ieder jaar met hetzelfde percentage als de prijzen. Als u kiest voor een jaarlijks stijgende uitkering, dan stijgt de uitkering ieder jaar met 2%. Indexering van het verzekerde bedrag en stijging van de uitkering kunnen samen óf los gesloten worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt. De verzekering loopt tot de eindleeftijd. De eindleeftijd vindt u op het polisblad.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.