Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade aan uw woonhuis door bijvoorbeeld brand, ontploffing, slecht weer, inbraak of vandalisme. Verder bent u verzekerd voor schade door vrijwel alle andere plotselinge en onverwachte gebeurtenissen.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren uw woonhuis tegen schade. De volgende zaken op hetzelfde stuk grond horen ook bij uw woonhuis: bijgebouwen voor huishoudelijk gebruik, kleine bouwsels die gefundeerd zijn en schuttingen, muurtjes en hekken die bij uw tuin horen.

Extra informatie

Denk bij kleine bouwsels aan hondenhokken, broeikasjes, windschermen, siervoorwerpen en verlichting. Rietmatten en beplantingen horen niet bij uw woonhuis.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag. Als het verzekerde bedrag lager is dan de herbouwwaarde van uw woonhuis, dan bent u onderverzekerd en vergoeden wij bij schade maar een deel. Als u een Waardemeter invult om de herbouwwaarde te berekenen, dan krijgt u garantie tegen onderverzekering.

Extra informatie

Woonhuizen met bouwjaar 1900 en later kunt u verzekeren met garantie tegen onderverzekering. Bij woonhuizen die zijn gebouwd na 1944 is de garantie onbeperkt. Bij oudere woonhuizen vergoeden wij maximaal 150% van het verzekerde bedrag.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de grootte van de schade die wij hebben vastgesteld? Dan kunt u uw eigen expert inschakelen. Wilt u weten hoeveel kosten wij van uw expert vergoeden, vraag het ons dan.

Keuze: glas

De ruiten van uw woonhuis kunt u apart meeverzekeren tegen ruitbreuk. Wij vergoeden de kosten om de ruit te vervangen. Een noodvoorziening en de kosten om de sponningen en het schilderwerk bij te werken vergoeden wij elk tot maximaal € 250,-.

Tuin

Als u door een verzekerde schade aan uw woonhuis ook schade aan uw tuin heeft, dan vergoeden wij de kosten van herstel tot maximaal € 25.000,-. Schade door slecht weer, dieren, diefstal of vandalisme vergoeden wij NIET.

Verbouwing, leegstand

Tijdens leegstand verzekeren wij uw woonhuis tegen brand, ontploffing, blikseminslag (geen inductie), storm of voorwerpen die uit de lucht vallen. Tijdens een verbouwing verzekeren wij ook andere gebeurtenissen als de schade niets te maken heeft met de bouwwerkzaamheden.

Extra informatie

Beschadigt iemand uw woonhuis of worden er onderdelen gestolen tijdens een verbouwing? De schade is verzekerd als aan de buitenkant van uw woonhuis sporen van inbraak zichtbaar zijn of als er iemand van 16 jaar of ouder aanwezig was.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woonhuis verzekeren wij. Maar wij vergoeden GEEN schade doordat iemand de buitenkant van uw woonhuis bekladt of beschildert. Wij vergoeden ook GEEN schade door iemand die in uw woonhuis is met uw toestemming.

Verontreiniging grond

Als door schade aan uw woonhuis uw grond verontreinigd is, dan vergoeden wij de saneringskosten. Wij vergoeden de saneringskosten tot maximaal het verzekerde bedrag, maar nooit meer dan € 500.000,-.

Leidingen

Als er een leiding voor verwarming, drinkwater of riool lek raakt en er water in of onder uw woonhuis stroomt, dan vergoeden wij de kosten van de reparatie.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij verzekeren geen schade door onvoldoende onderhoud, overstroming, atoomkernreactie, molest, aardbeving en vulkaanuitbarsting. Schade door bevriezing van leidingen buiten uw woonhuis of van installaties en apparaten die daarop zijn aangesloten, verzekeren wij ook niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor bepaalde gebeurtenissen die wij verzekeren, gelden uitsluitingen. Wilt u precies weten wat wij verzekeren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Eigen risico

Voor schade door storm geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Voor andere schade geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan andere dakbedekking, een aanbouw of opbouw met een inhoud van meer dan 50 m3, een bijgebouw met een oppervlakte van meer dan 25 m2, verhuur, leegstand, verkoop of gebruik voor een bedrijf.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.