Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de toercaravanverzekering verzekeren wij schade aan uw toercaravan, vouwcaravan of vouwwagen. Wij verzekeren ook zaakschade of personenschade die u met uw losgekoppelde* caravan aan derden veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Hulpverlening na een ongeval

Als u na een schade de caravan niet meer normaal kunt gebruiken, dan heeft u recht op hulp. Dit kan zijn vervoer naar een reparatiebedrijf, een vergoeding van de kosten voor een vervangend vakantieverblijf of vervoer van de caravan vanuit het buitenland naar Nederland.

Diefstal of total loss

Schade doordat uw caravan is gestolen of total loss is, is verzekerd. Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag. Is de caravan ouder dan 5 jaar, dan wordt er 1,75% afgeschreven voor elke maand dat de caravan ouder is. U ontvangt de dagwaarde als dit bedrag hoger is.

Reparatie

Heeft u schade en bent u verzekerd? Dan mag u zelf kiezen wie de schade repareert. U krijgt een lagere vergoeding als u de schade niet laat repareren.

Schade door brand of natuur

Schade aan uw caravan door brand, blikseminslag of ontploffing is verzekerd. Schade door overstroming uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke neerslag is ook verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade aan uw caravan door weersomstandigheden is verzekerd.

Inboedel

Uw caravaninboedel is tot  3.500,- verzekerd. U kunt het meerdere bijverzekeren. Wij vergoeden schade aan uw inboedel op basis van de nieuwwaarderegeling. Als uw inboedel minder dan 40% bedraagt van de nieuwwaarde op het moment van de schade, dan vergoeden wij de dagwaarde. Schade aan beeld- of geluidsapparatuur die vast in de caravan aanwezig is vergoeden wij tot maximaal  1.500,- per gebeurtenis.

Uitrusting

Schade aan de uitrusting van de caravan zoals de luifel, voortent of andere aanbouwsels (als deze aan ons zijn doorgegeven) is meeverzekerd.

Constructie- en materiaalfouten

Constructie- en materiaalfouten van een caravan zijn als de caravan maximaal vijf jaar oud is en u de schade niet op een andere partij kunt verhalen, meeverzekerd.

Stallen

Als u de caravan stalt en de stalhouder heeft geen eigen verzekering dan is uw caravan verzekerd.

Aanvullende dekking

Schade aan uw caravan is ook verzekerd als deze ontstaat door alle andere gebeurtenissen die plotseling plaatsvinden en van buiten uw caravan komen. Schade aan uw inboedel is alleen verzekerd als uw caravan ook door die gebeurtenis is beschadigd.

Wat is niet verzekerd?

U heeft geen recht op uitkering bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. Of bijvoorbeeld bij schade door slijtage of ouderdom, onvoldoende onderhoud of terwijl u uw caravan verhuurt of permanent bewoont. Schade door bevriezing is niet verzekerd, tenzij u voldoende maatregelen heeft genomen om de schade te beperken.

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd.

Molest, atoomkernreacties of natuurrampen

Wij vergoeden geen schade die verband houdt met molest, atoomkernreacties of natuurrampen.

Overig

Wij vergoeden geen schade aan zaken van anderen die zich in uw caravan bevinden en wij vergoeden geen schade als u alleen op basis van een overeenkomst aansprakelijk bent.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als u schade heeft aan uw caravan, of uw caravan heeft schade veroorzaakt dan geldt een standaard eigen risico van  75,- per gebeurtenis. U heeft geen standaard eigen risico bij een schade die wordt veroorzaakt door brand of storm.

Waar ben ik gedekt?

Uw caravan is verzekerd in alle landen van Europa, het Aziatische deel van Turkije en Marokko.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of als u schade heeft, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door ons dat schriftelijk te laten weten.