Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschikhteidsverzekering verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De Vangnet AOV is specifiek bedoeld voor zelfstandigen met of zonder personeel en directeuren-grootaandeelhouders (DGA's), die om (uitsluitend) medische redenen geen reguliere AOV kunnen afsluiten.

Extra informatie

Als u op (uitsluitend) medische gronden geen reguliere AOV kan afsluiten dan mag u bij de eerste verzekeraar waarbij u bent afgewezen een verzoek indienen voor een aanbod voor een Vangnet AOV.

Wat is verzekerd?

De verzekering keert een afgesproken bedrag uit als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval en u daardoor geheel of gedeeltelijk geen werkzaamheden meer kunt uitoefenen.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van de hoogte van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is maximaal gelijk aan 70% van het wettelijk minimumloon.

Extra informatie

Om de hoogte van uw uitkering te bepalen, bepalen wij eerst uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Daarna wordt o.b.v. een staffel bepaald welk percentage van het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd. De uitkering wordt elk jaar verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon verhoogd is.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

We verzekeren u voor arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel.

Extra informatie

Met ziekte of letsel bedoelen wij lichamelijke of psychische afwijkingen die medisch objectiveerbaar zijn. De afwijkingen mogen niet aangeboren zijn. Complicaties bij zwangerschap zien wij ook als ziekte.

Criterium arbeidsongeschiktheid

We kijken of u nog kunt werken in uw eigen of een ander beroep. Het maakt niet uit wat voor werk. Het gaat dan om alle beroepen die algemeen aanvaard zijn en waarvoor uw krachten en bekwaamheden voldoende zijn.

Extra informatie

Bent u geschikt voor een ander beroep, maar kunt u geen werk vinden in dat beroep? Dan keren we niet uit. U bent dan volgens de polisvoorwaarden werkloos. Dat is niet verzekerd.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u na 365 dagen nog voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als u arbeidsongeschikt bent geworden door uw eigen schuld. Ook keren wij niet uit als u de premie niet heeft betaald, bij fraude, bij misleiding of als u in de gevangenis zit.

Extra informatie

Onder eigen schuld verstaan wij ook bijvoorbeeld opzet, roekeloosheid en misbruik van alcohol, drugs of medicijnen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden we de wettelijke loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Dit betalen we aan de Belastingdienst.

Extra informatie

De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als u de premie zelf betaalt. Dus niet als uw BV of NV verzekeringnemer is.

Wachttijd

De periode waarin u nog geen uitkering krijgt is 365 dagen. De wachttijd gaat in op de dag waarop u zich onder behandeling van een arts hebt gesteld.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Als u na uw herstel binnen 4 weken opnieuw arbeidsongeschikt wordt dan zien we dat als dezelfde claim. De arbeidsongeschiktheid moet u binnen 3 maanden aan ons hebben gemeld.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Wij mogen de verzekering dan stoppen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt aanvragen, moet u eerst een reguliere AOV aanvragen en hiervoor afgewezen worden om (uitsluitend) medische redenen. Bij de reguliere aanvraag, stellen wij vragen over uw gezondheid. U moet deze vragen eerlijk beantwoorden. Tussentijdse wijzigingen, zoals een ander beroep of gewijzigde werkzaamheden, moet u doorgeven.

Extra informatie

U moet zo spoedig mogelijk uw arbeidsongeschikt melden en er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Indexering

Het verzekerd bedrag en de premie worden elk jaar op de hoofdpremievervaldag verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon verhoogd is.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt. De verzekering loopt tot de eindleeftijd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.