Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtauto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw vrachtauto of aan uw vrachtauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw vrachtwagen is gemaakt, dan vergoeden wij de financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op. De oplegger of aanhanger is niet standaard meeverzekerd. De premie en voorwaarden hiervan kunt u bij ons aanvragen.

Extra informatie

Als u aansprakelijk bent voor een schade van iemand anders, dan heeft u geen eigen risico op de module WA.

Keuze: beperkt Casco

Met de module beperkt casco bent u verzekerd voor schade aan uw eigen vrachtwagen. Denk hierbij aan brand, ontploffing, blikseminslag, storm of een botsing met loslopende dieren.

Keuze: volledig Casco

Met de module volledig casco bent u verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. U bent ook verzekerd voor verkeersongelukken, zelfs als dit door uw eigen schuld komt.

Keuze: auto-electronica

Als audio en/of navigatie in de fabriek is ingebouwd, dan is de waarde hiervan in het verzekerde bedrag opgenomen. Schade aan de apparatuur wordt volledig vergoed. Is deze apparatuur na aflevering uit de fabriek ingebouwd? Geef dit dan altijd aan bij de aanvraag van de verzekering.

Extra informatie

Dit betreft o.a. de autoradio, autotelefoon en ingebouwde navgatieapparatuur. Niet voor telefoons, laptops, tomtoms en dergelijke.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij schade door opzet, schade doordat u zonder rijbewijs rijdt of schade tijdens een snelheidswedstrijd. Ook schade veroorzaakt door misbruik van alcohol of verdovende middelen is uitgesloten.

Extra informatie

Het kan gebeuren dat u iets heeft gedaan waardoor wij op grond van de voorwaarden de schade niet hoeven te vergoeden. Omdat de uitsluiting niet geldt voor de tegenpartij, moeten wij zijn schade vergoeden. Daarna zullen wij de schade op u verhalen.

Laad- losmaterieel

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor schade door spullen die u met de vrachtauto vervoert of die van uw vrachtauto vallen. Wij verzekeren geen schade door laden en lossen.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Wij verzekeren geen vrachtauto's die gebruikt worden voor het vervoeren van bulkgoederen, zand, grind, grond, stenen, schroot, zware bouwmaterialen, gevaarlijke stoffen en levende have.

Aansprakelijkheid werkrisico

Onder werkrisico wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden anders dan het vervoeren van goederen. Zoals laden, lossen en kiepen. De schade die hierdoor ontstaat is niet verzekerd. U kunt hier een Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf (AVB) voor afsluiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor bepaalde gebeurtenissen die wij verzekeren, gelden uitsluitingen. Wilt u precies weten wat wij verzekeren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Eigen risico

Voor de WA-verzekering geldt geen eigen risico. Voor de casco-verzekeringen geldt een standaard eigen risico van € 100,-. In sommige gevallen geldt een ander eigen risico. Wilt u precies weten hoe dit zit, dan kunt u onze polisvoorwaarden of uw assurantieadviseur raadplegen.

Beveiliging

Diefstalbeveiliging is een installatie ter beveiliging van het diefstalrisico die door het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) is goedgekeurd. Het beveiligingssysteem dat wij eisen, staat op het polisblad.

Reparatie

Als de garage verwacht dat het minder kost dan € 750,- om uw vrachtwagen te maken, dan mag u bij een verzekerde schade de reparatie laten doen zonder met ons te overleggen.

Waar ben ik gedekt?

Wij verzekeren u binnen de Europese Unie.

Extra informatie

U krijgt elk jaar van ons een Groene kaart. Wij verzekeren u dan ook in de landen die op de Groene kaart staan. Ook staat hierop tot wanneer de Groene kaart geldig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

 

Extra informatie

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.