Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen schade die uw medewerkers kunnen oplopen bij een verkeersongeval tijdens hun werk.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren u voor het geval een medewerker u aansprakelijk stelt voor schade die hij heeft opgelopen door een verkeersongeluk tijdens zijn werk voor u. Dit kan personenschade of zaakschade zijn.  Een medewerker is een ondergeschikte. Ook bijvoorbeeld uitzendkrachten en oproepkrachten vallen hier onder.

Extra informatie

Een vrijwilliger, familielid of vriend die meehelpt in het bedrijf, wordt op dat moment ook gezien als een medewerker.

Niet nakomen zorgplicht

Als een werknemer tijdens zijn werk voor u een verkeersongeluk krijgt bent u in de meest gevallen aansprakelijk voor deze schade. Als u aansprakelijk bent, dan vergoeden wij de financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.

Lopen, fietsen, OV

Schade die het gevolg is van een ongeval lopend, met de fiets of in het openbaar vervoer, is verzekerd.

Vergoeding

Wij vergoeden na een ongeval de schade. Bent u aansprakelijk? Dan vergoeden wij de kosten om de schade te beperken of om te voorkomen. Wij vergoeden ook de juridische kosten als wij daar toestemming voor hebben gegeven.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden de schade niet als de bestuurder het mottorrijtuig bestuurt terwijl hij dit niet mag. Hij heeft bijvoorbeeld geen geldig rijbewijs of een rijontzegging. Ook schade door opzet of door misbruik van alcohol en/of drugs is niet verzekerd.

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer is niet verzekerd.

Zuivere vermogensschade

Zuivere vermogensschade is niet verzekerd. Dit is schade die niet onder de beschrijving van zaakschade en personenschade valt.

Extra informatie

Dit geldt niet als uw medewerker schade heeft doordat hij meer premie moet betalen voor zijn motorrijtuigenverzekering. Wij vergoeden twee jaar lang de extra premie die hij moet betalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op het polisblad staat wat voor soort bedrijf wij verzekeren. Dit staat op het polisblad bij 'hoedanigheid'. U bent niet verzekerd als u werk doet dat buiten de omschrijving van de hoedanigheid valt.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

Wij verzekeren u als het verkeersongeluk binnen Europa plaatsvindt.

Extra informatie

U bent alleen verzekerd als uw bedrijf in Nederland gevestigd is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal, of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.