Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel. Het moet gaan om een werkmaterieel zoals een vorkheftruck, graafmachine, e.d.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is. U kunt kiezen uit verschillende modules.

Aansprakelijkheid (WA)

U kunt kiezen voor de module aansprakelijkheid. U bent dan verzekerd voor schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan spullen van anderen. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Wij noemen dit geen Beperkt Casco. U kunt kiezen uit verschillende dekkingen, namelijk een brand of een brand/diefstal dekking.

Keuze: casco Standaard

Wij noemen die geen Casco Standaard. U kunt wel kiezen uit een ruimere dekking. Naast de brand/diefstal dekking bent u dan ook verzekerd voor schade veroorzaakt door uw eigen schuld en andere van buiten komende onheilen. Schade door een eigen gebrek van het materiaal is niet verzekerd.

Vervangend werkmaterieel

Valt de schade aan uw werkmaterieel onder de dekking van deze verzekering? Dan loopt de dekking door als u vervangend materieel gebruikt. Uw wertuig is bijvoorbeeld voor onderhoud, reparatie, revisie en dergelijke tijdelijk buiten gebruik.

Keuze: Rechtsbijstand of Schadeverzekering Inzittenden

U kunt u ook verzekeren voor de module rechtsbijstand. U bent dan verzekerd voor rechtshulp bij het verhalen van schade bij een verkeersongeval, het terugvorderen van een werktuig en in strafzaken. U kunt ook een ook een Schadeverzekering Inzittenden afsluiten.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet is niet verzekerd.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door het meedoen aan (snelheids)wedstrijden. Ook deelname aan (caravals)optochten is niet verzekerd.

Casco Uitgebreid

U kunt schade door een eigen gebrek niet mee verzekeren met deze verzekering.

Vervoerde zaken

Schade aan vervoerde zaken is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U kunt bij 'casco' kiezen uit een vrijwillig eigen risico. Voor schade aan eigen zaken geldt een eigen risico van € 225,- per gebeurtenis.

Afspraken

Als er speciale afspraken zijn gemaakt, dan staan deze op het polisblad vermeld. Houdt u zich hier niet aan, dan vergoeden wij de schade niet of gedeeltelijk. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over beveiliging.

Eigen zaken

Alleen bij agrarische bedrijven (geen loonbedrijf) is schade aan eigen zaken standaard meeverzekerd. Voor overige bedrijven alleen tegen een meerpremie. Er geldt een eigen risico van € 225,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Beloning bij geen schade

Er is geen regeling voor premiekorting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.