Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan of diefstal van uw motor.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw motor.

Aansprakelijkheid (WA)

Deze verzekering biedt geen dekking voor de Wettelijke aansprakelijkheid. De motoren hebben geen kenteken en mogen niet op de openbare weg rijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal van een nieuwe motor ontvangt u de nieuwwaarde en bij een tweedehands motor de aanschafwaarde. Schade (inclusief total loss) aan de motor tijdens een wedstrijd valt niet onder dekking. Diefstal of schade tijdens transport is waar deze verzekering dekking voor biedt.

Extra informatie

De maximaal verzekerde waarde bedraagt € 15.000.

Schade door brand of natuur

U bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem of een overstroming. De schade moet wel tijdens transport of bij u thuis danwel op het circuit zijn voorgevallen.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd.

Extra informatie

Denkt u er wel aan dat tijdens transport de juiste beveilingsmaatregelen zijn genomen.

Schade aan eigen motor

Schade tijdens transport maar ook tijdens stalling thuis en op het circuit is schade aan de motor verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de schade is ontstaan door opzet, fraude of tijdens de wedstrijd zal er geen uitkering gedaan worden.

Hulpverlening na een ongeval

Hulpverlening valt niet onder de dekking.

Pechhulp

Pechhulp is niet mee te verzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij het rijden op de openbare weg biedt deze verzekering geen dekking.

Eigen risico

Bij schade is er geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade wanneer de motor zich thuis of op het circuit bevindt en tijdens het transport tussen beide locaties.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

De premie voor wordt bepaald aan de hand van de cataloguswaarde van de crossmotor. Er wordt geen Bonus-Malus korting opgebouwd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen.