Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt en u volgens de wet voor deze schade aansprakelijk bent.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een verzekerde som van 1,5 miljoen of een verzekerde som van 2,5 miljoen.

Wat is verzekerd?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten.

Extra informatie

Ook het huispersoneel (zoals een au pair of werkster) is verzekerd. Voor het huispersoneel beperkt de dekking zich tot uw aansprakelijkheid als werkgever.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Extra informatie

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot een bedrag van maximaal € 12.500.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen en deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op en hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U dient eigenaar van de woning te zijn. Een huurwoning valt dus niet onder de dekking.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd, maar voor geleende spullen is er wel dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Als schade veroorzaakt is door opzet of een misdrijf. Er wordt ook geen uitkering gedaan als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd en ook spullen van een ander die u kapotmaakt zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Als er geen normaal spelverloop is kan er wel sprake zijn van aansprakelijkheid. Dat zal van geval tot geval vastgesteld moeten worden.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd, maar schade tijdens vrijwilligerswerk wel.

Extra informatie

Als u een kleine onkostenvergoeding krijgt voor het vrijwilligerswerk is dat daardoor niet veranderd in "betaald werk".

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er zijn diverse uitsluitingen. Voorbeelden daarvan zijn (lucht)vaartuigen en wanneer u niet langer uw woonplaats in Nederland heeft. De uitsluitingen kunt u in polisvoorwaarden nalezen.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen.