Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door plotselinge van buiten komende onheilen. Denk daarbij aan brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels en kleding.

Verzekerd bedrag

Deze verzekering kent geen verzekerd bedrag en biedt bovendien een garantie tegen onderverzekering. Voor schadevergoedingen is de nieuwwaarde het uitgangspunt.

Extra informatie

Ligt de waarde juist voor het moment van schade onder de 40% van de nieuwwaarde? Dan wordt de dagwaarde vergoed.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door de expert? U kunt ook zelf een expert inschakelen. Neemt u vooraf contact met ons op over de vergoeding van deze kosten. .

Sieraden

Verzekerd tot maximaal € 6.000.

Extra informatie

Als het nodig is kan de verzekerde som worden verhoogd. U kunt dan kiezen voor € 7.500 of voor € 10.000.

(Audio-) apparatuur

Verzekerd tot maximaal € 12.000.

Extra informatie

Als het nodig is kan de verzekerde som verhoogd worden. U kunt kiezen voor € 15.000 of voor € 20.000.

Spullen buiten huis

Als de inboedel zich buiten het huis bevindt kan de dekking beperkt zijn.

Extra informatie

In een andere bewoonde woning wordt de dekking tot een duur van 3 maanden beperkt. In een auto wordt de vergoeding bij diefstal tot € 250 beperkt. Voor alle details raadpleegt u de voorwaarden.

Vallen en stoten

De inboedelverzekering kent een ruime dekking en schade door vallen of stoten is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die onder andere is ontstaan door opzet, slijtage of onvoldoende onderhoud valt niet onder de dekking van deze verzekering. De overige uitsluitingen kunt u in de polisvoorwaarden nalezen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Denkt u daarbij aan regen die door een openstaand raam naar binnen is gekomen.

Eigen risico

€ 100 per gebeurtenis, tenzij u gebruik maakt van onze herstelservice.

Extra informatie

Voor schade aan mobiele electronica (zoals smartphone of tablet) geldt het eigen risico ook als er gebruik wordt gemaakt van de herstelservice.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen.