Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door plotselinge van buiten komende onheilen zoals brand, neerslag, storm, lekkage of inbraak.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. Als het woonhuis bijgebouwen heeft zoals een schuur of een garage, dan zijn deze ook verzekerd.

Verzekerd bedrag

Deze verzekering kent geen verzekerd bedrag en bovendien een garantie tegen onderverzekering. Voor schadevergoeding is de herbouwwaarde het uitgangspunt.

Extra informatie

Als er niet tot herbouw wordt overgegaan is het uitgangspunt voor schadevergoeding de verkoopwaarde voor schade, met als maximum de herbouwwaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? U kunt ook zelf een expert inschakelen. Neemt u vooraf contact met ons op over de vergoeding van deze kosten.

Glas

Glas is standaard meeverzekerd tegen breuk.

Extra informatie

Onder glas zijn ook zonnepanelen meeverzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard meeverzekerd. U kunt dit apart bijverzekeren. We vergoeden schade aan uw tuin tot maximaal € 25.000.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwing, aanbouw of leegstand is er dekking voor schade door brand, ontploffing, storm en schade door luchtverkeer. Als het huis leeg staat, moet u dit zo snel mogelijk laten weten.

Extra informatie

Als er zaken in het woonhuis aanwezig zijn die bestemd zijn om blijvend in het woonhuis geinstalleerd te worden, is diefstal van deze zaken meeverzekerd. Er moet wel sprake zijn van inbraak in een goed afgesloten woonhuis.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die onder andere is ontsaan door opzet, slijtage, constructiefouten, aardbeving en overstroming is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Denk aan regen die door een openstaand raam naar binnen is gekomen.

Eigen risico

€ 150 per gebeurtenis. Voor stormschade geldt een eigen risico van € 250.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen.