Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt en u volgens de wet voor deze schade aansprakelijk bent.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een verzekerde som van EUR 1.500.000,-  of een verzekerde som van EUR 2.500.000,-.

Wat is verzekerd?

Wanneer u gekozen hebt voor een eenpersoonshuishouden bent u, de logé(s) en het huispersoneel (tijdens het werk dat zij voor u doen) verzekerd tot de door u gekozen verzekerde som.

Extra informatie

Wanneer u gekozen heeft voor een meerpersoonshuishouden zijn ook uw partner, uw kinderen én uw huisdieren meeverzekerd. In de polisvoorwaarden vindt u een gedetailleerde beschrijving van wie onder meerpersoonshuishouden verzekerd zijn.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Extra informatie

De schade aan de oppas veroorzaakt door uw kind jonger dan 14 jaar of door uw huisdier tijdens het oppassen is verzekerd. Ook als u hiervoor niet aansprakelijk bent.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade tijdens het uitvoeren van een vriendendienst is verzekerd tot maximaal EUR 12.500,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen en deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op en hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw woning in Nederland, waarvan u de eigenaar bent, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een dakpan, die van het dak valt op de auto van de buurman.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

U bent niet verzekerd voor schade aan gehuurde spullen. Veroorzaakt u schade aan geleende spullen? Dan bent u tot maximaal EUR 12.500,- per gebeurtenis verzekerd.

Schade door auto

Schade veroorzaakt door of met een auto is niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Extra informatie

Is de schade veroorzaakt door of met een elektrische fiets, waarvan de trapondersteuning tot maximaal 25 km per uur ondersteunt? Dan is de schade wel verzekerd.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Als er geen normaal spelverloop is kan er wel sprake zijn van aansprakelijkheid. Dat zal van geval tot geval vastgesteld moeten worden.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. U bent wel verzekerd voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk.

Extra informatie

U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet, roekeloosheid of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van een misdrijf. Geef veranderingen van uw gegevens of in het gebruik van de woning zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en schaadt u de belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade worden afgewezen, u premie worden aangepast, het eigen risico worden gewijzigd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Verzekeringen".