Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw auto aan anderen toebrengt. De dekking wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verplicht wanneer u een auto bezit. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is:

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto toebrengt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA-verzekering is de verplichte verzekering voor u auto.

Extra informatie

Als iemand door uw schuld gewond is geraakt, wordt er maximaal EUR 6.100.000,-  per gebeurtenis vergoed. Als u schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen dan wordt er per gebeurtenis maximaal EUR 2.500.000,- vergoed.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw auto beschadigd? En kunt u daardoor niet verder rijden? Of is uw auto gestolen? Dan worden de kosten van hulpverlening vergoed.

Extra informatie

Bij een ongeval buiten Nederland wordt u auto naar de garage vervoert, die het dichtstbij is. En waar iemand is die de schade kan beoordelen en repareren. Kan uw auto door de buitenlandse garage worden gerepareerd? Dan krijgt u tijdens de reparatie een vervangende auto voor maximaal 15 dagen.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto wordt de vervangingswaarde vergoed. Is uw auto bijvoorbeeld jonger dan 1 jaar en hebt u deze nieuw gekocht? Dan  krijgt u de nieuwwaarde van de auto vergoed. Raadpleeg de voorwaarden voor details.

Extra informatie

Afhankelijk van het type, de leeftijd en de waarde van de auto kunnen er eisen aan de beveiliging worden gesteld. Dit kan een alarm met hellingshoekdetectie zijn. Bij duurdere auto’s kan aanvullend ook een voertuigvolgsysteem nodig zijn.

Reparatie

U kunt bij schade kiezen wie de reparatie uitvoert.  Als u de schade laat herstellen bij een hersteller die is aangesloten bij een schadeservice (zie Groene Kaart) dan geldt er geen eigen risico. Laat u de schade door een ander herstelbedrijf repareren? Dan wordt de uitkering met EUR 500,- verminderd.

Extra informatie

Maakt u gebruik van een hersteller die is aangesloten bij een schadeservice (zie Groene Kaart) dan heeft u ook de volgende voordelen: gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode, haal- en brengservice, garantie op de reparatie en de rekening wordt rechtstreeks aan de hersteller betaald.

Schade door brand en natuur

U bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm of aanrijding met een loslopend dier.

Ruitschade

Bij ruitschade heeft u geen eigen risico als de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf (zie Groene Kaart) wordt uitgevoerd. Laat u het herstel van de ruitschade dor een ander herstelbedrijf uitvoeren? Dan wordt de uitkering met EUR 500,- verminderd.

Inbraak

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden. En voor diefstal uit de auto (inbraak).

Extra informatie

Afhankelijk van het type, de leeftijd en de waarde van de auto kunnen er eisen aan de beveiliging worden gesteld. Dit kan een alarm met hellingshoekdetectie zijn. Bij duurdere auto’s kan aanvullend ook een voertuigvolgsysteem nodig zijn.

Schade aan eigen auto

U bent verzekerd voor schade aan uw eigen auto door andere gebeurtenissen dan die hierboven al genoemd zijn. Ook als het uw schuld is, bijvoorbeeld bij een aanrijding.

Keuze: pechhulp

Als u er voor kiest om pechhulp te verzekeren dan heeft u de keuze uit dekking in Nederland of Europa. In beide gevallen kunt u pechhulp in uw eigen woonplaats meeverzekeren.

Extra informatie

Wanneer het niet mogelijk is de auto ter plekke te repareren, wordt de auto naar een herstelbedrijf gebracht.

Keuze: vrije reparatiekeuze

Wilt u zelf kiezen waar u de schade laat repareren zonder eigen risico? Kies dan voor de aanvullende dekking Vrije reparatiekeuze. U betaalt dan wel een hogere premie.

Extra informatie

Ruitschade moet wel worden uitgevoerd door een merkdealer of een bij Focwa of Bovag aangesloten hersteller. Doet u dat niet? Dan wordt de uitkering met EUR 500,- verminderd.

Keuze: schadeverzekering inzittenden

Is er schade aan u en uw passagiers na een verkeersongeval met de verzekerde auto dan wordt maximaal EUR 1.000.000,- vergoed.

Keuze: motorrijtuigenrechtsbijstand

Deze verzekering biedt hulp bij het verhalen van uw schade, die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. Als de schade ontstaat tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan de benadeelde is vergoed, weer aan ons terugbetaald moet worden.

Wedstrijden

U bent niet verzekerd wanneer u deelneemt aan wedstrijden, snelheidsproeven of – ritten.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd wanneer de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade wanneer u de auto zakelijk gebruikt. Of tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling of koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ook vandalisme valt onder de dekking van deze verzekering.

Extra informatie

Denkt u er wel aan om aangifte te doen van beschadiging door vandalisme.

Eigen risico

Er geldt standaard een eigen risico van EUR 0,-. U kunt er voor kiezen om uw eigen risico te verhogen. U ontvangt dan korting op uw premie.

Korting bij lidmaatschap of bestaande motorverzekering

Bent u lid van de KNMV? Of heeft u een bestaande motorverzekering bij de KNMV? Dan kan de premie in beide gevallen met 10% verlaagd worden.

Keuze: accessoires

U bent standaard verzekerd voor schade aan of verlies van accessoires als gevolg van een gedekte gebeurtenis tot maximaal EUR 3.500,- per gebeurtenis. Deze dekking kunt u uitbereiden naar EUR 5.000,- of EUR 7.500,-.

Keuze: bonusgarantie

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of u betaalt zelfs een toeslag.

Wilt u de korting beschermen? Dat kan als u kiest voor de Bonusgarantie. U kunt dan maximaal één schade in een jaar claimen zonder dat u korting verliest.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa. Daarnaast zijn er nog enkele niet-Europese landen waar u ook verzekerd bent. Op uw Internationale Motorrijtuigverzekeringsbewijs staat precies aangegeven in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd u zich niet aan deze verplichtingen en schaad u de belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade kan worden afgewezen, uw premie worden aangepast, het eigen risico worden gewijzigd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Wanneer u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Wanneer u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaalt u zelfs een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging.

De verzekering eindigt ook wanneer u niet langer in Nederland woont of wanneer de auto voor meer dan 6 maanden in het buitenland wordt gestald. Of een buitenlands kenteken krijgt.

Verder eindigt de verzekering wanneer er een schade op basis van totaal verlies is vergoed.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt de verzekering bijvoorbeeld opzeggen via “Mijn Verzekeringen”.