Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.

Extra informatie

Wilt u schade aan uw eigen auto verzekeren? Dan kunt u de verzekering uitbreiden met Beperkt of Uitgebreid Casco. Verder kunt u nog kiezen voor de aanvullende verzekeringen Rechtsbijstand, Schadeverzekering Inzittenden en Pechhulp.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Verzekerd zijn onder andere slepen en repatriëring

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval.

Keuze: pechhulp

Als u er voor kiest om pechhulp te verzekeren, dan heeft u de keuze uit dekking in Nederland of Europa. In beide gevallen kunt u zelfs pechhulp in uw eigen woonplaats meeverzekeren.

Extra informatie

Als bijvoorbeeld reparatie ter plekke niet mogelijk is wordt uw auto naar een herstelbedrijf gebracht.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. Als de schade ontstaat tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan de benadeelde is vergoed, weer aan ons terugbetaald moet worden.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verder kunt u nog kiezen voor de aanvullende verzekeringen Rechtsbijstand, Schadeverzekering Inzittenden en Pechhulp.          

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Op de Groene Kaart staan alle landen vermeld waar deze verzekering dekking biedt.

Extra informatie

Uiteraard in Nederland en West Europa, voor de complete opsomming raapleegt u de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaalt u zelfs een toeslag.

Extra informatie

U kunt terugval voorkomen door een schade voor eigen rekening te nemen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen.