Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert uit als u overlijdt of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval.

Extra informatie

De ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dit betekent dat de uitkering geheel los staat van de werkelijke schade.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit keert de verzekeraar het verzekerde bedrag (voor blijvende invaliditeit) geheel of gedeeltelijk uit.

Extra informatie

Onder blijvende invaliditeit verstaan wij het medisch vaststellen van blijvende, geheel of gedeeltelijk, (functie)verlies van een orgaan of enig deel van het lichaam.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Uitgebreide dekking

Wij bieden een uitgebreide dekking voor het postwhiplash- en/of postcommotioneel syndroom als gevolg van een ongeval.

Extra informatie

De omvang van de uitkering voor een postwhiplash- en/of postcommotioneel syndroom stellen wij per verzekerde vast op maximaal 5% van de verzekerde som voor blijvende invaliditeit.

Dekkingsgebied

U heeft over de hele wereld dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet veroorzaakt. Of als u het ongeval veroorzaakt door misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Deze uitsluiting geldt niet als u de alcohol en/of andere genoemde stoffen op doktersvoorschrift gebruikt en u zich aan die voorschriften en gebruiksaanwijzingen heeft gehouden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Naast privé situaties is er ook dekking op het werk of op school.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt uw verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u dee premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maadelijkse premiebetaling is altijd via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.