Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt u dekking van schade aan uw golfuitrusting. Golfartikelen zijn erg prijzig en het zou zonde zijn als u daar niet maximaal van kunt genieten. Daarnaast biedt deze verzekering ook vergoeding van schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk bent (aansprakelijkheidsverzekering).

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade aan of verlies van golfuitrusting en/of kleding. Ook biedt deze verzekering dekking als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen.

Extra informatie

De aansprakelijkheidsdekking geldt alleen als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die u heeft toegebracht als golfspeler.

Verzekerd bedrag

U bepaalt zelf het verzekerde bedrag voor uw golfuitrustig en kleding. U bent maximaal tot dit bedrag verzekerd. U bent daarnaast verzekerd voor aansprakelijkheid tot maximaal € 125.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Wij stellen de waarde  vast op basis van nieuwwaarde voor zaken die niet ouder zij de 5 jaar en op dagwaarde voor zaken die ouder zijn dan 5 jaar. Bij schade vergoeden we de vastgestelde waarde bij onherstelbare schade. Bij herstelbare beschadiging vergoeden we de herstelkosten tot de maximaal vastgestelde waarde verminderd met de waarde van de restanten.

{vrije rubriek}

Maakt u een erkende hole-in-one? Dan ontvangt u een uitkering van € 350 en u krijgt een golfverzekering voor de periode van een jaar.

{vrije rubriek}

{Omschrijving specifieke dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • niet verzekerd is schade aan golfuitrusting veroorzaakt door langzaam werkende weersinvloeden of invloeden zoals slijtage, aard en gebrek van de uitrusting, mot, knaagdieren.

onstieringen, krassen en deuken

Ontsieringen, krassen, deuken, vlekken enz. zijn niet verzekerd. Alleen als door deze beschadiging de uitrusting niet meer te gebruiken is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

geen eigen risico

Voorzichtigheid

U bent verplicht om voorzichtig met uw spullen om te gaan en diefstal, verlies, vermissing of beschadiging zo goed mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld uw golfuitrusting niet onbeheerd achterlaat op de club of in de auto. Blijkt dat u niet voorzichtig genoeg bent, dan kan dit van invloed zijn op uw dekking.

Waar ben ik gedekt?

Gehele wereld, inclusief Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.