Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking voor diefstal, vermissing en brandschade. U bepaalt zelf welke kostbaarheden u verzekert, zoals antiek, sieraden, muziekinstrumenten en verzamelingen.

Extra informatie

Ook voor calamiteiten buitenshuis gelden speciale bepalingen waarmee uw kostbare zaken verzekerd worden.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is materiële schade veroorzaakt door verlies (diefstal of vermissing), beschadiging door elk van buitenkomend onheil en als gevolg van gevolg van brand, ontploffing, ook als dit voortkomt uit eigen gebrek, materiaal en/of constructiefouten.

Extra informatie

U kunt de volgende kostbaarheden verzekeren: sieraden, bont, schilderijen/kunst/antiek/verzamelingen, muziekinstrumenten en medische instrumenten

Verzekerd bedrag

U bepaalt zelf het verzekerde bedrag voor uw kostbaarheden. Er geldt een limiet van € 50.000. U bent maximaal tot dit bedrag verzekerd. Bij schade vergoeden we de nieuwwaarde (deze stelt de expert vast). Bij algeheel verlies kan de vergoeding ook basis van dagwaarde zijn.

Extra informatie

Dit is bijvoorbeeld het geval als voor de schadegebeurtenis de waarde van de kostbaarheden minder dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt. Expertisekosten vergoeden we altijd.

{vrije rubriek}

{Omschrijving specifieke dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • ondeskundige of onjuiste reparatie, reiniging of onderhoud. schade door normaal gebruik (zoals slijtage, krassen, corrosie, verrotting), schrammen, krassen en deuken tijdens transport, door regen, hagel, sneeuw of smeltwater, binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of luiken, schade ontstaan door aard of gebrek van de zaak,

Extra informatie

opzet of ernstige nalatenheid, beroepsmatig gebruik, schade onstaan door een onder de fabrieksgarantie vallende gebeurtenis.

laptop, mobiel of tablet

Deze kunt u verzekeren op uw inboedelverzekering (eventueel met een buitenhuisdeskking).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

geen eigen risico

eigendomsovergang

U bent verplicht om ons zo te informeren als kostbaarheden (anders dan door overlijden) op een andere eigenaar overgaan.

Waar ben ik gedekt?

Lijfsieraden, bont, medische- en /muziekinstrumenten zijn verzekerd in de gehele wereld. Schilderijen, antiek/kunst en verzamelingen zijn in het woonhuis verzekerd en tijdens het vervoer van en naar alsmede verblijf bij een reparateur en verhuizing.

Extra informatie

Diefstal tijdens het transport alleen na sporen van braak aan het middel van vervoer.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.