Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.Tenzij in de polisvoorwaarden een schadegebeurtenis van dekking is uitgesloten. Schade door eigen schuld is verzekerd.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning en staat op uw polis.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin is beperkt verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Wij vergoeden de herstelkosten van tuinaanleg en beplanting na beschadiging door brand, ontploffing, blikseminslag, aanrijding, aanvaring of neervallen van luchtvaartuigen.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens aanbouw, verbouw of renovatie is beperkt verzekerd. Ook als het woonhuis niet permanent wordt bewoond of is gekraakt, geldt een beperkte dekking. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme, gepleegd door iemand die zonder toestemming het woonhuis is binnengedrongen, is standaard verzekerd.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Wilt u zeker weten dat u goed verzekerd bent? En voorkomen dat u bij schade maar een deel van de schade vergoed krijgt? Met waardegarantie bent u 5 jaar verzekerd tegen onderverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden niet bij een aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten of als de schade het gevolg is van achterstallig onderhoud van het woonhuis. Check de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 150 per gebeurtenis. Bij stormschade geldt een eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de de verzekering dagelijks opzeggen.