Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je boottrailer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boottrailer verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij schade aan de boottrailer als gevolg van totaal verlies of diefstal wordt de dagwaarde vergoed. Op de vastgestelde dagwaarde wordt de eventuele waarde van de restanten in mindering gebracht. Diefstal is verzekerd als de aanhanger is beveiligd door een SCM- goedgekeurd disselslot en/of wielklem.

Extra informatie

De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Je hebt recht op transport van de (teruggevonden) boottrailer naar het dichtsbijzijnde reparatiebedrijf, wanneer de trailer de rit niet zelf kan volbrengen. Ook worden vergoed de noodzakelijke kosten van bewaking en stalling.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Schade die is toegebracht aan derden met of door de boottrailer, nadat de boottrailer is losgekoppeld of losgeraakt van de auto en veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade ontstaan tijdens verhuur.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan, of diefstal van, spullen in of op de aanhanger is niet verzekerd

Eigen risico

Het eigen risico is € 125,-- per schadegebeurtenis..

Waar ben ik gedekt?

Europa tot 35º OL, tenzij uit een clausule vermeld in de polis een ander verzekeringsgebied geldt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of een e-mail. De verzekering stopt dan een maand later.