Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan jouw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kun je kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Je bent tot een bedrag van € 5.000.000 verzekerd voor schade die met je boot veroorzaakt wordt aan anderen of andermans boot of spullen.

Keuze: schade aan eigen boot

Heb je gekozen voor een WA/Casco-verzekering? Dan is schade aan je boot door bijvoorbeeld een aanvaring verzekerd. Ook accessoires, zoals navigatieapparatuur, zijn verzekerd. Gevolgschade door een eigen gebrek van de boot is verzekerd, het gebrek zelf niet.

Extra informatie

Gevolgschade: bijvoorbeeld de motor lekt olie. Hierdoor beschadigt het ruim van de boot. Het opnieuw schilderen van het ruim is verzekerd, reparatie aan de motor niet.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Onder de WA/Casco-verzekering is meeverzekerd de schade aan je boot bij diefstal, verduistering, vermissing, vandalisme en joy-varen. Ook braakschade is meeverzekerd.

Extra informatie

Ter voorkoming van diefstal gelden wel specifieke eisen. Wil je hierover meer weten, neem dan contact met ons op of raadpleeg de polisvoorwaarden.

Inboedel

Heb je gekozen voor een WA/Casco-verzekering? Dan is je inboedel op basis van nieuwwaarde gratis meeverzekerd tot 20% van de verzekerde waarde van je boot.

Schade door brand of ontploffing

Onder de WA/Casco-verzekering is je boot verzekerd tegen schade door blikseminslag, brand of ontploffing en zelfontbranding.

Schade door natuur

Heb je gekozen voor WA/Casco? Dan is schade door hagel, blikseminslag en storm meeverzekerd.

Keuze: volgboot en trailer

In combinatie met je WA/Cascoverzekering kun je een volgboot of boottrailer apart meeverzekeren.

Extra informatie

Je volgboot (maximaal 10PK) is gratis meeverzekerd als deze niet langer is dan de breedte van het 'hoofdvaartuig' en op je polis staat vermeld.

Ongevallen opvarenden

De opvarenden zijn meeverzekerd tegen de gevolgen van een ongeval. Wordt iemand als gevolg van een ongeval blijvend invalide? Dan ontvangt die persoon hiervoor een uitkering. Als iemand overlijdt door een ongeval, dan keren wij aan de nabestaanden het verzekerde bedrag uit.

Extra informatie

Voor alle opvarenden tezamen geldt een maximum per ongeval.

Keuze: rechtsbijstand

Rechtsbijstand kun je apart meeverzekeren. Je krijgt dan juridische hulp van ARAG of DAS na een ongeluk of bij conflicten over de aankoop, reparatie en onderhoud van je boot. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Pechhulp

Bij problemen op het water zijn sleep- en bergingskosten meeverzekerd.

Extra informatie

Wanneer er geen sprake is van een acute noodsituatie, moet je over de noodzaak van de eventueel te maken kosten eerst overleg met ons hebben.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door een bestuurder die de boot niet mag besturen, bijvoorbeeld als je onder invloed bent van alcohol of drugs.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Vervoer over water

Schade ontstaan tijdens vervoer over water indien het vaartuig als deklast door een ander vaartuig wordt getransporteerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld waardevolle spullen uit het zicht opbergen.

Eigen risico

Standaard is het eigen risico 0,25% van de verzekerde som. Kies je voor een hoger eigen risico, dan krijg je premiekorting.

Particuliere verhuur

Ga je je boot aan andere personen verhuren? Neem dan contact met ons op.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor verschillende verzekeringsgebieden in Nederland of Europa. Ga je naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heb je een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of een e-mail. De verzekering stopt dan een maand later.