Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen
van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: U helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit de handen laat vallen. Is er geen sprake van wettelijke aansprakelijkheid? Dan vergoeden wij maximaal € 12.500,-.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: Uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Niet aansprakelijk en toch dekking

In sommige gevallen bent u niet aansprakelijk en heeft u toch dekking tot € 12.500,-. Bijvoorbeeld in geval van schade tijdens een vriendendienst, sport en spel, logeren / oppassen en verzorgen van een huisdier.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw gezinsleden en andere huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen is wel verzekerd.

Schade door auto

Schade met of door uw auto is niet gedekt.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u dan kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer? Dan bent u ook vrijwel nooit aansprakelijk. Toch heeft u wel dekking tot € 12.500,-. Opzettelijk veroorzaakte schade is nooit verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Wel verzekerd is schade die ontstaat tijdens vrijwilligerswerk of betaald vakantiewerk van kinderen

Extra informatie

U mag wel een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,- met een premiekorting van 10%.

Extra informatie

Zijn kinderen niet meeverzekerd en veroorzaken zij schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan kunt u de verzekering aanpassen. Wij vergoeden dan de eerder gemaakte schade met een eigen risico van € 150,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks opzegbaar via uw tussenpersoon.