Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering heeft tot doel een periodieke arbeidsongeschiktheidsuitkering te verlenen bij verlies van inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade die u heeft als uw inkomen door arbeidsongeschiktheid achteruitgaat.

Uitkering

Voor de dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico kan gekozen worden uit de zeven klassentabel met een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid of de zes klassentabel met een uitkering vanaf 35% arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Op het polisblad staat achter AO% vermeld welke tabel van toepassing is.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U krijgt een uitkering als u door ziekte of een ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent om de werkzaamheden van het verzekerde beroep te verrichten.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan waardoor u bent beperkt in uw functioneren.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door uw eigen schuld. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme.

Extra informatie

Molest is onder meer een gewapend conflict, binnenlandse onlusten of oproer.

Premie niet betaald

U bent niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, als u de premie niet betaalt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden we loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Dit betalen we aan de belastingdienst. Bij de uitkering voor zwangerschap en bevalling houden we geen belasting in.

Extra informatie

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. Dit geldt niet als de verzekeringnemer een BV of NV is.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Ga uit langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Of u kunt uw verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Twee maanden voor het einde van de contractperiode kunt u de overeenkomst per aangetekende brief opzeggen.