Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door je bedrijf of door jezelf.

Extra informatie

Deze verzekering geeft geen dekking voor werkgeversaansprakelijkheid en is bedoeld voor ZZP-ers. Check de voorwaarden voor de opbouw van de dekkingen.

Wat is verzekerd?

Je verzekert de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade aan zaken en/of de schade aan personen, maar ook de schade die daaruit voortvloeit (gevolgschade). Het verzekerde bedrag is standaard € 2.500.000 per schadeclaim voor alle verzekerden samen. Per verzekeringsjaar keren wij nooit meer dan 2 x het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Extra informatie

Je bedrijf is standaard verzekerd voor de volgende onderdelen:

Algemene bedrijfsaansprakelijkheid

Opzichtrisico

Milieuaantasting

Wie zijn verzekerd?

Je onderneming en jij zelf als ZZP-er.

Inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor je fout vóór de ingangsdatum.? Dan is dat verzekerd als je kunt aantonen dat er op het moment van het handelen of nalaten de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd was.

Opzichtrisico

Bewaart je bedrijf zaken van klanten, omdat je deze zaken moet bewerken, behandelen of er andere werkzaamheden aan moet doen? Dan kan het voorkomen dat deze zaken beschadigen. Met de dekking opzichtrisico verzeker je de aansprakelijkheid van je bedrijf voor deze schade aan zaken.

Extra informatie

Voor deze extra dekking geldt een beperkt verzekerd bedrag per schadeclaim en per verzekeringsjaar en een eigen risico. Deze staan vermeld op het polisblad.

Milieuschade

Je bent verzekerd als je bedrijf aansprakelijk is voor schade van derden als gevolg van milieuaantasting. De milieuaantasting moet veroorzaakt zijn door je bedrijf en moet plotseling zijn ontstaan. De milieuaantasting mag geen rechtstreeks gevolg zijn van een langzaam (in)werkend proces

Extra informatie

Is er schade aan personen door milieuaantasting? Dan is deze schade aan personen verzekerd.

Is er schade aan zaken door milieuaantasting? Dan is deze schade aan zaken alleen verzekerd als de schade is ontstaan door aantasting van de lucht.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan jezelf of je bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door jou verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer je aansprakelijk bent voor een gebrekkig product.

Opzet

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door opzettelijk en tegen een persoon gericht handelen of nalaten.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten + ongevallen in het verkeer te voet of met de fiets. Ook schade aan de spullen van de werknemer is verzekerd.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor jij aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Extra informatie

Uitzonderingen op deze uitsluiting vind je in de voorwaarden.

Juridische hulp

Niet verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op je bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt. 

In twee gevallen kan de verzekeringnemer tegen premiebetaling het uitlooprisico wel verzekeren:

Als wij de verzekering stoppen of;

Als het bedrijf ophoudt te bestaan.

Extra informatie

Als wij de verzekering stoppen, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met een jaar verlengen.

Als de verzekering stopt, omdat het bedrijf ophoudt te bestaan, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met drie jaar verlengen.

Fraude

Wij betalen niet als bij schade fraude is gepleegd.

Zuivere vermogensschade

Niet verzekerd is zuivere vermogensschade. Dit is een financiële schade (een in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen), die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of schade aan personen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Let-optekst: meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Je eigen risico wordt bepaald aan de hand van je werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten. Het minimum eigen risico is € 125 per schadeclaim voor schade aan zaken. Geldt er meer dan één eigen risico? Dan betaal je alleen het hoogste eigen risico.

Extra informatie

Dit eigen risico geldt voor de standaarddekkingen.

Voor Werkgeversaansprakelijkheid niet-ondergeschikten en opzichtrisico kan een afwijkend eigen risico van toepassing zijn. Dit lees je in de voorwaarden en het bedrag vermelden wij op de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Als je personeel in dienst neemt geef je dat zo snel mogelijk door. Je bent niet verzekerd voor werkgeversaansprakelijkheid, daarvoor zal je een ander product moeten kiezen. Ook als je producten gaat verkopen kan er een probleem ontstaan omdat je geen productaansprakelijkheid verzekert.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over. Als je niet via automatische incasso betaalt, berekenen wij wel extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Als dat gebeurt heb je ook geen dekking meer voor aanspraken op schadevergoeding die je na deze datum krijgt, ook niet als de schade is ontstaan voor deze datum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je tussenpersoon.