Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je een vergoeding krijgt voor schade aan bagage, het vakantieverblijf of als je hulp nodig hebt op reis. De verzekering is standaard geldig in Europa. Je kan ook kiezen voor geldigheidsgebied Nederland, Europa Plus of de hele wereld. Je kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende Modules die passen bij je reisgedrag. De maximale reisduur per reis is naar keuze.

Extra informatie

Het basispakket bestaat uit de Modules Reisbagage, Persoonlijke hulpverlening en Aansprakelijkheid logiesbedrijven . De verzekering is uit te breiden met de modules: Geneeskundige kosten, Ongevallen, Doorlopende annulering, Hulpverlening motorrijtuig, Geld en cheques en Zakenreis. De reisduur is standaard 60 dagen. Er kan ook gekozen worden voor 45, 180 of 365 dagen.

Wat is verzekerd?

Persoonlijke hulpverlening: je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

Geneeskundige kosten: we vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale. De Module Geneeskundige kosten kan je niet afsluiten voor geldigheidsgebied Nederland.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via je zorgverzekering verzekerd bent (je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Bagage

Reisbagage: je bent verzekerd voor schade aan, vermissing of diefstal van bagage. De maximale vergoeding is € 3.750,- per verzekerde en maximaal € 7.500,- voor alle verzekerden samen. Voor sommige zaken gelden een maximale vergoedingen.  Voor de vergoedingen maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Wij brengen per reis bij vergoeding van schade aan, diefstal of verlies van hiervoor genoemde zaken na toepassing van de van kracht zijnde maxima een eigen risico in mindering, het eigen risicobedrag staat op het polisblad en geldt per gebeurtenis voor de betreffende Module.

Keuze: pech op reis

Hulpverlening motorrijtuig: bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijg je hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Deze dekking is geldig in de landen op de groene kaart van het voertuig. In Nederland geldt een beperkte dekking.

Keuze: ongevallen

Krijgt een verzekerde tijdens de reis een ongeval waardoor deze blijvend invalide wordt of overlijdt, dan is er recht op een eenmalige uitkering.

Extra informatie

Bij overlijden keren wij € 25.000 uit. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar of 70 jaar of ouder is dat maximaal 2.500. Bij blijvende invaliditeit keren wij maximaal € 75.000 uit. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar verhogen wij de uitkering bij invaliditeit met 50%. Voor verzekerden van 70 jaar en ouder beperken wij de uitkering tot 50% en maximaal € 5.000.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

We vergoeden de kosten die de reisorganisatie je in rekening brengt bij een annulering. Ook als je een reis moet afbreken of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, ontvang je een vergoeding. Verzekerde gebeurtenissen vind je in de polisvoorwaarden.

Keuze: Extra vergoeding wintersport

Wij vergoeden, voor zover niet elders verzekerd, de kosten van skipassen, skiliften, skilessen en gehuurde skiuitrusting, als een verzekerde door een ongeval of acute ziekte voortijdig van zijn reis terugkeert of in een ziekenhuis wordt opgenomen.

Aansprakelijkheid voor schade aan logiesverblijven

Wij vergoeden tot maximaal € 1.250,- per reis de kosten die aan de verzekerde in rekening zijn gebracht – of van hem zijn gevorderd – naar aanleiding van schade toegebracht aan het gehuurde logiesverblijf of aan de daarin aanwezige inventaris.

Keuze: Zakenreis

Met de aanvullende Module Zakenreis is er voor reizen met een zakelijke bestemming ook dekking, voor zover er sprake is van het bezoeken van een zakenrelatie of het bijwonen van een beurs, seminar of congres.

Extra informatie

De dekking is overeenkomstig de Modules in de basisdekking en de aanvullende Modules  – voor zover de betreffende aanvullende Modules zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vindt je in de polisvoorwaarden.

Bijzondere sporten

De verzekering geeft standaard dekking voor wintersport en de Module Extra vergoeding tijdens wintersport. Bijzondere sporten zijn meeverzekerd. Er zijn wel uitzonderingen voor met name genoemde zomer- en wintersporten in de polisvoorwaarden.

Reisadvies van de overheid

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen per land met behulp van kleuren. Wijzigt een kleur naar oranje of rood, dan krijg je de kosten van het annuleren niet vergoed als je binnen 4 weken naar dat gebied reist. De reis moet zijn geboekt voordat een aanslag of ramp plaatsvond en voordat het advies voor de reisbeperking van kracht werd.

Zakelijke reizen

Er is geen dekking als je reis te maken heeft met je beroep of werk, ook als je stagiair bent.

Extra informatie

Voor Zakenreizen kan wel de aanvullende Module Zakenreis worden afgesloten.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis ga je voorzichtig met je bagage om. Als blijkt dat je je niet verantwoordelijk hebt gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Voor alle Modules geldt een eigen risico per reis van € 70, behalve voor de Modules Automobilistenhulp, Geld en cheques, Annulering en Zakenreis.

Extra informatie

Het eigen risico kan worden afgekocht tegen een premietoeslag of vrijwillig verhoogd voor een premiekorting.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende categoriëen bagage gelden maximale vergoedingen voor alle verzekerden samen. Deze vind je in de voorwaarden.

Vooraf toestemming voor de kosten

Gebeurt er iets en heb je hulp nodig? Bel dan altijd eerst onze alarmcentrale. Als je dit niet doet, krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Sporten

Bij deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) ben je niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld beoefening van ijshockey, skialpinisme, skispringen, bobsleeën en skeleton en beoefening van parachutespringen, parasailing, delta-vliegen, hanggliding, ultralicht vliegen, bungeespringen, abseilen, rafting, canyoning, bergbeklimmen.

 

Waar ben ik gedekt?

Je hebt de keuze uit Nederland-, Europa-, Europa Plus- of Werelddekking. Het standaard geldigheidsgebied is Europa. In Nederland ben je verzekerd als je minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Extra informatie

Meld de schade zo snel mogelijk bij ons. In de polisvoorwaarden vind je per gebeurtenis de termijn waarbinnen je de schade moet melden. Daar vind je ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt je premie per maand of per jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Je hoort de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking gaat in als jij of een andere verzekerde het huisadres verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer op het huisadres. De reis mag maximaal 60 dagen duren, tenzij er een ander aantal dagen op het polisblad staat.

Extra informatie

Er kan ook worden gekozen voor een maximale reisduur van 45, 180 of 365 dagen per reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kan je de verzekering alleen opzeggen binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Na het eerste jaar kan je de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Neem hiervoor contact op met je verzekeringsadviseur.