Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij je autoverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade. Je kan kiezen uit verschillende dekkingscombinaties.

Wat is verzekerd?

De bestuurder en de passagiers zijn verzekerd. Je bent verzekerd als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Extra informatie

De verzekerde bedragen gelden per verzekerde inzittende.

Soms duurt het even voordat we kunnen vaststellen of iemand blijvend invalide is. Bijvoorbeeld omdat hersteltijd nodig is. Duurt de periode langer dan een jaar en blijkt er recht te zijn op een vergoeding? Dan keren we ook rente over die vergoeding uit.

Als de bestuurder of een passagier overlijdt, dan keren we uit aan de nabestaanden.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen één keer het daarvoor verzekerde bedrag in rubriek A uitkering bij overlijden. De hoogte hangt af van de gekozen dekkingscombinatie.

Extra informatie

Combinatie     A. verzekerd bedrag overlijden

1                     € 5.000

2                     € 20.000

3                     € 25.000

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan keren we één keer maximaal het verzekerde bedrag van rubriek B uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit. Het maximale bedrag hangt af van de gekozen dekkingscombinatie.

Extra informatie

Combinatie      B. verzekerd bedrag blijvende invaliditeit

1                      € 15.000

2                      € 60.000

3                      € 75.000

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door een bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol, bedwelmende stoffen of drugs. Of schade tijdens racen. Er mogen niet meer personen in de auto zitten dan het aantal toegestane zitplaatsen. Bij fraude bent u niet verzekerd.

Extra informatie

Ook schade door waagstukken of schade die opzettelijk werd veroorzaakt is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit als het kenteken van de auto niet op uw naam of op naam van uw partner als eigenaar geregistreerd staat.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Uitgesloten gebruik van de auto

Wij keren niet uit als de auto werd gebruikt voor uitgesloten en daarmee niet verzekerde activiteiten.

Extra informatie

gebruik van uw motorrijtuig voor betaald vervoer van personen of zaken (behalve als het gaat om privévervoer tegen een tegemoetkoming in de kosten); gebruik van uw motorrijtuig als lesvoertuig; verhuur of leasing van uw motorrijtuig; gebruik van uw motorrijtuig voor maaltijdbezorging, koeriers- of pakketdiensten of vervoer van gevaarlijke stoffen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 10% lager.

Lagere verzekerde bedragen

Raakt een verzekerde die ouder is dan 69 jaar blijvend invalide of overlijdt deze? Dan ontvangt deze of zijn nabestaanden een vergoeding van maximaal € 2.500,-.

Overlijdt een verzekerde die jonger is dan 16 jaar? Dan ontvangen de nabestaanden een vergoeding van maximaal € 2.500,-

Meer personen dan toegestaan?

Zaten er meer personen in uw motorrijtuig dan wettelijk is toegestaan? Dan ontvangt u per inzittende een lagere vergoeding.

Extra informatie

Daarbij gaan we uit van de verhouding van het toegestane aantal inzittenden tot het werkelijke aantal. Mochten er bijvoorbeeld vijf mensen in uw motorrijtuig zitten, maar zaten er acht in? Dan ontvangt u per inzittende vijf achtste deel van de oorspronkelijke vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je adviseur.