Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers. Wij vergoeden schade als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als je overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Niet aantoonbare letsels

U bent verzekerd voor de niet-aantoonbare letsels postwhiplashsyndroom en postcommotioneel syndroom.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan personen in de bagageruimte. Schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of schade ontstaan tijdens een racewedstrijd.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan is die alleen verzekerd voor letsel dat hij lijdt door een verkeersongeval. Het gaat hier alleen om letsels die medisch aantoonbaar zijn.

Extra informatie

Je ontvangt alleen een vergoeding als er sprake is van een ongeval dat gebeurt terwijl je:

met je motorrijtuig aan het verkeer deelneemt;

in of uit je motorrijtuig stapt;

in of bij je motorrijtuig bent bij pech onderweg;

in of bij je motorrijtuig bent tijdens een korte stop onderweg, bijvoorbeeld om te tanken.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Uitgesloten gebruik van de auto

Wij keren niet uit als de auto werd gebruikt voor uitgesloten en daarmee niet verzekerde activiteiten.

Extra informatie

Het gaat dan om gebruik van je motorrijtuig voor betaald vervoer van personen of zaken (behalve als het gaat om privévervoer tegen een tegemoetkoming in de kosten); gebruik van je motorrijtuig als lesvoertuig; verhuur of leasing van uw motorrijtuig; gebruik van je motorrijtuig voor maaltijdbezorging, koeriers- of pakketdiensten of vervoer van gevaarlijke stoffen.

Meer personen dan toegestaan?

Zaten er meer personen in uw motorrijtuig dan wettelijk is toegestaan? Dan ontvangt u per inzittende een lagere vergoeding.

Extra informatie

Daarbij gaan we uit van de verhouding van het toegestane aantal inzittenden tot het werkelijke aantal. Mochten er bijvoorbeeld vijf mensen in je motorrijtuig zitten, maar zaten er acht in? Dan ontvang je per inzittende vijf achtste deel van de oorspronkelijke vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via je adviseur.