Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering WA en Casco (of All Risks) dekt de schade die je met je auto toebrengt aan anderen. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen auto. Ook als je die zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld als je tegen een paaltje rijdt of betrokken raakt bij een botsing. Je kunt de verzekering uitbreiden met verschillende aanvullende dekkingen

Extra informatie

Als aanvullende dekking zijn de volgende opties mogelijk:

- No-claim beschermer;

- Extra accessoires met verschillende pakketten;

- Schadeverzekering voor inzittenden;

- Ongevallenverzekering inzittenden met verschillende dekkingspakketten;

- Rechtsbijstandverzekering;

- Pechhulpverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schades veroorzaakt door of aan je auto verzekerd zijn.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen, aan andermans auto of aan andermans spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen van vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Is je auto bij total loss of diefstal minder dan twee jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde exclusief BTW. Na twee jaar gaan we uit van het bedrag exclusief BTW dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst. We tellen hier 10% bij op.

Reparatie

Je hebt geen eigen risico als je de schade laat herstellen bij een aangesloten Schadegarant herstelbedrijf. Daarnaast krijg je tijdens de reparatie bij een aangesloten Schadegarant herstelbedrijf een vervangende auto.

Extra informatie

Bij een zelf gekozen (niet aangesloten) herstelbedrijf, bij een ruitreparatie of bij een ruitvervanging krijg je geen vervangende auto.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk.

Inbraak

Schade aan uw auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het je eigen schuld is en het tijdens het rijden gebeurt.

Extra informatie

Melden van een schade kan ervoor zorgen dat je minder korting krijgt op je premie doordat je minder no-claimkorting krijgt.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van je auto.

Extra informatie

Er zijn verschillende dekkingen mogelijk voor hulp in Nederland, Europa en hulp in de eigen woonplaats.Je krijgt met deze verzekering ook hulp als er geen sprake is van schade die door je auto is veroorzaakt. Dus als je echt autopech hebt.

Keuze: No-claim beschermer

Heb je een No-claim beschermer afgesloten? Dan krijg je bij schade geen lagere No-claim trede en behoudt je je korting.

Extra informatie

De No-claim beschermer geldt voor maximaal één schade per verzekeringsjaar. Je schadevrije jaren passen wij wel aan volgens de Schadevrije jaren tabel.
Heb je meer dan één keer schade in het verzekeringsjaar? Dan heb je voor die schade(s) geen No-claim beschermer.

Keuze: Schadeverzekering inzittenden

Deze verzekering geeft een uitkering aan alle inzittenden van de auto voor schade aan spullen, schade door letsel en de gevolgschade, zoals inkomensverlies.

Extra informatie

Het maximaal verzekerde bedrag is € 1.000.000 voor alle inzittenden samen.

Keuze: Ongevallenverzekering voor inzittenden

Deze verzekering geeft een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden van de inzittenden in je auto. Er is keuze uit drie verschillende dekkingspakketten voor de rubriek A overlijden en B blijvende invaliditeit, te weten:

A € 15.000       B € 45.000

A € 20.000       B € 60.000

A € 25.000       B € 75.000

Extra informatie

De bedragen gelden als maximum per zitplaats voor het maximale aantal toegestane zitplaatsen voor je auto inclusief de bestuurder.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur, (personen)vervoer tegen betaling of als de auto wordt gebruikt voor maaltijdbezorging, koeriers- of pakketbezorgdiensten. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Als je schade veroorzaakt met uw auto aan anderen zijn wij wettelijk verplicht de schade van de tegenpartij te vergoeden. Ook als bij schade blijkt dat je bij de aanvraag van de verzekering de vragen niet naar waarheid hebt beantwoord of als de premie niet op tijd is betaald, dan vergoeden wij toch schade die je aan aan ons moet terugbetalen.

Tenaamstelling kenteken

Je bent niet verzekerd voor schade als uit het Kentekenregister van de RDW blijkt dat op het moment van de gebeurtenis het kenteken van de auto niet op naam staat van de verzekeringnemer, het bedrijf of op naam van jou als eigenaar van het bedrijf.

BTW

De BTW is niet verzekerd. Schadevergoeding vindt plaats exclusief BTW.

Extra informatie

Als je de BTW niet kunt verrekenen dan kan de auto en de schadevergoeding inclusief BTW verzekerd worden door daarvoor een clausule op te nemen. Je moet dit wel van tevoren aan ons doorgeven of opgeven bij het aanvragen van de verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een Schadeverzekering Inzittenden(SVI). Voor juridische problemen in het verkeer staat u er met een Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen niet alleen voor. Met de Pechhulpverzekering bent u verzekerd van hulp bij pech in Nederland, aan te vullen met eigen woonplaats en Europa.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico. Tenzij je kiest voor een schadeherstelbedrijf dat niet bij ons aangesloten is. Als er op je polis een vrijwillig gekozen eigen risico en/of een verplicht eigen risico staat of als wij het eigen risico verhogen omdat de bestuurder bij schade jonger is dan 24 jaar dan worden die wel in mindering gebracht op de schadevergoeding.

Extra informatie

Kies je voor een eigen hersteller of laat je de schade niet repareren? Dan is er bij ruitreparatie een eigen risico van € 150,-. Bij ruitvervanging en alle overige schades is het eigen risico € 595,-. Heb je een vrijwillig gekozen eigen risico en/of een verplicht eigen risico, ofverhogen wij het eigen risico omdat de bestuurder bij schade jonger is dan 24 jaar? Dan tellen we dat bij de genoemde eigen risico bedragen op.

Pechhulp

Pechhulp voor technische mankementen aan je auto, zoals een lekke band of lege accu vallen niet onder de hulpverlening in de verzekering, daarvoor kan je een aparte Pechhulpverzekering afsluiten.

Extra informatie

Hulpverlening bij pech in het buitenland is wel verzekerd. Zo nodig regelen wij een noodreparatie, zodat je weer zelf met de auto verder kunt rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen wij ervoor dat je auto wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een groene kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.
En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over. Als je niet via automatische incasso betaalt, berekenen wij wel extra kosten.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting.

Extra informatie

Over het WA en Casco gedeelte bouw je een maximale korting van 75% op. Als je schade claimt, dan kan de korting minder worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar via je tussenpersoon.