Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u hulp van DAS bij een verzekerd conflict.
Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. Er geldt geen maximum bedrag bij verkeers- en strafzaken binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Extra informatie

U kunt aangeven wat uw gezinssituatie is (alleenstaand of gezin) en u kunt de looptijd van uw verzekering kiezen (1 of 3 jaar). Deze factoren bepalen de premie van uw verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering bestaat uit de volgende drie dekkingen: Basis Beperkt, Consumeren & Wonen Beperkt en Ontslag. Denk hierbij aan arbeidsproblemen, schade door een ongeval in het verkeer of problemen bij de aankoop van een woning.

Verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of motor, maar ook een pleziervaartuig of een luchtvaartuig.

Letsel

Juridische hulp bij persoonlijk letsel dat is ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer).

Extra informatie

Als u een voertuig of vaartuig heeft bestuurd zonder dat u daarvoor bevoegd was krijgt u geen juridische hulp.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Zoals kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, bezit, huren, verhuren of gebruiken van uw woning.

Extra informatie

Verhuur van uw woning is alleen verzekerd als u dat tijdelijk doet.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij ontslag of uw werkeloosheidsuitkering, wanneer er een direct verband is met het de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst of uw aanstelling als ambtenaar.

Extra informatie

U krijgt geen juridische hulp als het probleem met uw werkgever geen betrekking heeft op het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst of uw aanstelling als ambtenaar.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over consumentengoederen of een vakantieboeking.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij conflicten met financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars.

Extra informatie

Voorwaarde voor hulp is, dat de financiële instelling een vergunning heeft van de bevoegde toezichthouders. Er is geen dekking voor een conflict met DAS of als uw conflict gaat over het kopen, verkopen of beheren van aandelen/obligaties.  

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het probleem te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande problemen bent u niet verzekerd voor juridische hulp. Ook bij zakelijke problemen krijgt u geen hulp van DAS.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een probleem over een erfenis is niet verzekerd.

Schade aan woning buiten Nederland

U krijgt geen hulp als uw woning niet in Nederland staat of uw grond niet in Nederland ligt.

Gehuurde woning verhuren

U krijgt geen hulp als een woning verhuurt die u zelf huurt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, zijn problemen die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

Extra informatie

Problemen die ontstaan voor het ingaan van uw verzekering zijn niet gedekt.

Maximum kosten en drempel

U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175,- gaat. Dit geldt niet voor het verhalen van schade en letsel in het verkeer, bij letsel ontstaan buitenom het verkeer en bij een strafzaak.

Extra informatie

.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw probleem voor de rechter komt, kunt u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Een rechtshulpverlener kan bijvoorbeeld een advocaat zijn.

Waar ben ik gedekt?

U bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland, Europa en landen die grenzen aan de Middenlandse Zee.

Extra informatie

Voor conflicten in bijzondere gemeenten, buiten Europa zoals: Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is geen dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks opzegbaar via uw tussenpersoon.