Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die u hebt aangewezen. Het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. U verzekert het leven van uzelf en/of anderen. U heeft deze verzekering afgesloten in verband met een nieuw te sluiten hypotheek.

Extra informatie

Om deze verzekering te kunnen afsluiten dient u binnen 6 maanden voor of na de aanvang van de verzekering een nieuwe hypotheek ingeschreven te hebben in het kadaster. Leidsche verzekeringen kan de registratie van deze hypotheek controleren bij het Kadaster. Bij afwezigheid vervalt de verzekering na 60 dagen. Is de verzekering verpand? Dan keren wij het bedrag uit aan de hypotheekverstrekker. 

Wat is verzekerd?

Een bedrag als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekerde overlijdt. U kiest zelf het verzekerde bedrag dat in het kader van uw nieuwe hypotheek wenselijk is. Dit bedrag zal naar keuze gelijk blijven of maandelijks dalen tijdens de looptijd van de verzekering. We keren het bedrag in één keer uit.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw assurantiebemiddelaar.

Keuze: U kiest wie u verzekert en aan wie we uitkeren

U kiest zelf op welke levens u een verzekering afsluit. Ook kunt u zelf bepalen aan wie de uitkering bij overlijden toekomt en de volgorde waarin deze begunstigden rechten kunnen doen gelden op de uitkering uit deze polis. 

Extra informatie

Deze keuzes kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Uw assurantiebemiddelaar kan u  hierover adviseren.

Keuze: U kiest zelf het te verzekeren bedrag

U bepaalt een verzekerd bedrag tussen 5.000 euro en 750.000 euro. Onderzoekt u of voor hogere verzekerde bedragen de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL voor u geschikt is.

Extra informatie

Voor hulp bij het bepalen van het te verzekeren bedrag en de keuze van het product verwijzen we naar uw assurantiebemiddelaar.

Keuze: U mag de verzekering verpanden

U mag de verzekering verpanden. U koppelt de verzekering dan aan uw hypotheek (lening). De bank of hypotheekverstrekker wordt de pandhouder. U heeft hierbij standaard de mogelijkheid met een schriftelijke betalingsopdracht (partnerverklaring) de betaling door ons namens de begunstigde aan de pandhouder te laten verrichten.

Extra informatie

Bij overlijden gaat de uitkering naar de pandhouder. De pandhouder weet zo zeker dat (een deel) van de lening wordt afgelost. En voor uw nabestaanden blijft er een lagere (hypotheek)schuld over. Vraag als u de verzekering verpandt advies over een partnerverklaring. In bepaalde gevallen kan hiermee de financiële positie van de langstlevende worden verstrekt. Vraag advies aan uw assurantiebemiddelaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zal geen uitkering bij overlijden gedaan worden als u fraude pleegt, uw premie niet betaalt of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw assurantiebemiddelaar.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Het is niet mogelijk u extra te verzekeren, zodat u geen of minder premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw assurantiebemiddelaar.

Soms keren we bij overlijden minder uit

Als de verzekerde rookt en u betaalt premie voor een niet-roker. Wij keren dan 50% van het verzekerd bedrag uit. Geef ons dus altijd door als u geen recht meer heeft op de niet-rokers korting. Uw premie zal dan hoger worden.

Wanneer we niet uitkeren

De polisvoorwaarden laten zien wanneer we bij overlijden niet uitkeren. We keren bijvoorbeeld niet uit als de verzekerde binnen twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering overlijdt als gevolg van zelfdoding. Ook keren we niet uit als de verzekerde langdurig naar het buitenland gaat en geen voortzetting van dekking afgesproken heeft met ons.

Extra informatie

In sommige gevallen kan de verzekering (bijvoorbeeld met een hogere premie of een lager verzekerd bedrag) toch worden voortgezet. Dat is afhankelijk van de situatie van dat moment. Voor aanvullende informatie verwijzen we u naar uw assurantiebemiddelaar.

Waar moet ik op letten?

Soms kunt u voorkomen dat er belasting betaald wordt over de uitkering. Vraag hierover advies.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw assurantiebemiddelaar.

U dient op tijd uw premie te betalen.

Als u de premie niet of niet op tijd betaalt dan stopt de verzekering uiteindelijk. U leest er meer over in de voorwaarden van verzekering.

De gevolgen van het voortijdig stoppen van de verzekering.

Bij beëindiging van de verzekering voor de einddatum stopt de verzekering. U hoeft in dat geval geen premie meer te betalen en u ontvangt geen (premievrije) waarde. In uw premie is om die reden een korting verwerkt.

Extra informatie

Wenst u wel (premievrije)waarde terug te ontvangen en is de premiekorting minder van
belang voor u? Dan is wellicht een andere verzekering beter geschikt voor u. Neem
contact op met uw assurantiebemiddelaar.

Andere punten van aandacht

1. U moet een hypotheek laten inschrijven bij het Kadaster binnen 6 maanden voor of na de ingangsdatum van de verzekering. 2. We mogen de verzekering niet aanpassen zonder uw toestemming.

Extra informatie

Deze verzekering heeft geen "en-bloc"  clausule. Wij mogen daarom uw verzekering niet aanpassen. We mogen de premies niet verhogen. En we mogen uw voorwaarden niet aanpassen. Neem voor meer informatie contact op met uw assurantiebemiddelaar.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in principe wereldwijd. De dekking van deze overlijdensrisicoverzekering stopt standaard bij emigratie naar en/of een verblijf van meer dan 60 dagen in het buitenland tenzij vooraf schriftelijk akkoord verkregen wordt van Leidsche verzekeringen.

Extra informatie

Soms keren we ook niet uit als de verzekerde in het buitenland overlijdt.  Als de verzekerde bijvoorbeeld in het buitenland meedoet aan een oorlog of opstand. Of als de verzekerde een terrorist is. In de polisvoorwaarden leest u hier meer over. Neem voor meer informatie contact op met uw assurantiebemiddelaar.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij de verzekerde een aantal vragen over diens gezondheid. Deze vragen moet de verzekerde eerlijk beantwoorden. De antwoorden van de verzekerde kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt uw verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat de verzekerde invult op de gezondheidsverklaring. In sommige gevallen vindt altijd een medische keuring plaats. Zie uw offerte of onze website: https://www.leidscheverzekeringen.nl onder Verzekeringen / Uitleg over / Medische acceptatie. Uw adviseur kan u er ook meer over vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Premiebetaling is altijd per maand en via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering stopt bij overlijden. Dan keren we het verzekerde bedrag uit. Of de verzekering stopt op de einddatum. Dan keren we niets uit.

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum bestaat een voorlopige dekking bij overlijden als gevolg van een ongeval. Neem voor meer informatie contact op met uw assurantiebemiddelaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering stoppen op de dag van de maand dat de verzekering is begonnen. Dus als de verzekering begint op de 17e van de maand, kunt u de verzekering ook stoppen per de 17e. Als u de verzekering heeft verpand (gekoppeld aan een hypotheek), dan kunt u alleen stoppen als uw bank of hypotheekverstrekker hiervoor toestemming geeft.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw assurantiebemiddelaar.