Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

Schade en/of letsel dat jij of andere verzekerden in het dagelijks leven toebrengen aan derden en waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent. 

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

 Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die jouw (kleine) huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond gaat logeren bij een familielid en bijt daar de bank kapot.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Spullen van anderen die je tijdelijk leent, gebruikt of bewaart zijn verzekerd tot een maximaal bedrag van € 25.000,-.

Schade door sport en spel

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop, dan is deze schade verzekerd. 

Extra informatie

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Gehuurde woning of hotelkamer

Per ongeluk veroorzaakte water, explosie- of brandschade aan een gehuurde woning of hotelkamer is verzekerd.

Juridische bijstand

Juridische bijstand gerelateerd aan een verzekerde gebeurtenis is verzekerd.

Fiets, lichtgewicht drones, kleine boten of vaartuige​n

Schade veroorzaakt met de fiets, elektrische fiets die niet harder gaat dan 25 km/u, lichtgewicht drones of modelvliegtuigen en kleine boten of vaartuigen is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade als gevolg van oorlog, maatschappelijke onrust, nucleaire energie, terrorisme, opzet, misdrijf, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid.

Schade door auto

Schade door auto is dus ook niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens werk (waaronder het verhuren van je huis) is niet verzekerd.

Extra informatie

Vrijwilligerswerk, het geven van bijles, stages of ander betaald werk voor studie is wel verzekerd.

Voertuigen (varen, vervoeren, luchtvervoer)

Schade veroorzaakt door gemotoriseerde voertuigen met verplichte verzekeringseisen, gemotoriseerde luchtvaartuigen en grote of gemotoriseerde boten.

Immateriële schade

Immateriële schade (zoals bijvoorbeeld: stress, psychisch leed, reputatieschade, verlies van data, gezondheidsschade of privacy schade).

Gevaarlijke vloeistoffen

We bieden geen dekking voor schade of letsel als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke (vloei)stoffen (bijv. asbest, brandstof of olie) en ook niet in het geval van besmetting met een ziekte

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij deze verzekering kun je kiezen voor € 0, € 100, € 250, € 500 en € 1000 eigen risico per gebeurtenis.

Extra informatie

Het bedrag aan eigen risico staat op het polisblad.

Maximum dekking

Onder je aansprakelijkheidsverzekering kun je kiezen voor een maximaal verzekerd bedrag van € 1.250.000,-  of € 2.500.000,- voor alle gebeurtenissen binnen 12 opvolgende polis maanden. Schade aan spullen van anderen zijn verzekerd tegen de dagwaarde.

Geleende spullen

Spullen van anderen die je tijdelijk leent, gebruikt of bewaart zijn verzekerd tot een maximaal bedrag van € 25.000,-

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen. 

Extra informatie

Voor reizen naar het buitenland biedt deze verzekering dekking tot 3 maanden. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Je werkt mee als we jouw claim onderzoeken, anders kan dat leiden tot vermindering van uitkering of zelfs verval van dekking.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt maandelijks premie, uiterlijk op de vervaldatum. Je betaalt de premie met een creditcard of automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en wordt maandelijks automatisch verlengd en loopt door totdat jij de verzekering opzegt of wij de verzekering opzeggen. Als wij de verzekering opzeggen, dat weet je dat ten minste twee maanden van tevoren.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering altijd opzeggen. In het geval van opzegging kun je dat schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven. Wij storten dan het ongebruikte deel van je betaalde premie terug. Als je verhuist, moet je de huidige polis opzeggen en een nieuwe polis afsluiten voor het nieuwe adres.