Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

We keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. We keren het bedrag in één keer uit aan de nabestaanden die u heeft aangewezen. Of het wordt gebruikt voor de aflossing van uw hypotheek. In dat geval keren wij het bedrag aan de bank uit. U verzekert het leven van uzelf en/of van andere personen. 

Extra informatie

Bij een verzekering op twee levens keren wij uit als één van de verzekerden overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. De verzekering eindigt altijd als een verzekerde is overleden.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijkblijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit.

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt zich extra verzekeren, zodat u geen of minder premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Korting voor niet rokers

Verzekerden die niet roken en de afgelopen 24 maanden niet hebben gerookt, krijgen korting op de premie.

Keuze:

U kunt kiezen uit de 'Normale Verzekering' of de 'Verzekering die stopt als u stopt met betalen'.

Extra informatie

Bij de 'Normale Verzekering' stopt de verzekering niet als u stopt met premie betalen. De verzekering loopt door met een lager verzekerd bedrag. Voorwaarde is wel dat u voldoende waarde heeft opgebouwd. Voor de 'Verzekering die stopt als u stopt met betalen' krijgt u een korting op de premie. U bouwt geen waarde op.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld dat u rookt).

Waar moet ik op letten?

Als u zelf de verzekerde bent en u overlijdt, dan moeten de nabestaanden erfbelasting betalen over de uitkering. Als er twee verzekerden zijn, dan kunt u het betalen van erfbelasting in sommige gevallen voorkomen. 

Extra informatie

Partners die niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of geregistreerd, kunnen voorkomen dat ze erfbelasting moeten betalen. Dit kan door zogeheten premiesplitsing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, dan moet u een gezondheidsverklaring invullen. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt ervoor kiezen om de verzekering niet af te sluiten. Soms is een medische keuring nodig. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat u invult op de gezondheidsverklaring. Bij een verzekerd bedrag boven € 300.000 wordt u altijd medisch gekeurd.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. Premiebetaling per maand is alleen mogelijk bij automatische incasso of tussenpersoonincasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De verzekering stopt bij overlijden of op de einddatum. 

Extra informatie

U kunt op ieder moment stoppen met premie te betalen. Heeft uw verzekering geen waarde opgebouwd? Dan stopt de verzekering gelijk. Heeft uw verzekering wel waarde opgebouwd? Dan loopt uw verzekering door met een lager verzekerd bedrag. U hoeft geen premie meer te betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als de verzekering niet bij uw hypotheek hoort, dan kunt u de verzekering opzeggen. Download het opzegformulier op Lifetri.nl/service/overlijdensrisico en stuur die naar service@lifetri.nl of Postbus 542, 3800 AM Amersfoort. De verzekering stopt op de eerstkomende premievervaldag. Vragen? Bel 085-0208908.