Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kun je kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Je bent tot een bedrag van € 7,5 miljoen verzekerd voor schade die je met je boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.

Extra informatie

Je kunt deze uitbreiden tot 20 miljoen

Schade aan eigen boot

Schade door een aanvaring is verzekerd (Uitgebreide Casco-dekking). Ook accessoires, zoals navigatieapparatuur, zijn verzekerd. Gevolgschade door een eigen gebrek van de boot is verzekerd. Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd. Vandalisme is ook verzekerd.

Extra informatie

Gevolgschade: bijvoorbeeld de motor lekt olie. Hierdoor beschadigt het ruim van de boot. Het opnieuw schilderen van het ruim is verzekerd, reparatie aan de motor niet. Het eigen gebrek voor de aandrijvingsinstallatie is meeverzekerd tot 10 jaar.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Inbraak is verzekerd. Bij diefstal is de dagwaarde van de boot, motor, verzekerd. Voor een meeverzekerde volgboot of trailer geldt hetzelfde. Je kunt ook een hogere waarde verzekeren. Daarbij gelden voorwaarden, zoals de waarde van de boot. Deze module hoort bij de Uitgebreide Casco-dekking.

Extra informatie

De dagwaarde is de waarde van de boot een dag voor het moment dat de schade ontstond. Diefstal van de motor is alleen verzekerd als deze beveiligd was met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd).

Inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht).

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd. Deze module hoort bij de Uitegebreide Casco-dekking. Ook als het gevolg is van een eigen gebrek. het eigen gebrek zelf is ook verzekerd.

Extra informatie

Met eigen gebrek bedoelen wij een gebrek van de boot zelf, bijvoorbeeld door slechte kwaliteit. Bijvoorbeeld: er ontstaat brand door een gebrek aan de motor. Hierdoor ontstaat brandschade aan de boot. De schade aan de boot als gevolg van de brand is verzekerd, reparatie van de motor ouder dan 10 jaar niet.

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd. Deze module hoort bij de Beperkt Casco-dekking.

Volgboot en trailer

Een volgboot van max 15pk, niet langer dan de breedte van de hoofdboot en met een waarde van maximaal € 10.000 of boottrailer is gratis verzekerd.

Extra informatie

De volgeboot en/of trailer moeten op de polis vermeld staan.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd tijdens in- of uitstappen, tijdens tanken, als je een noodreparatie uitvoert of als je andere boten helpt. Met een opvarende bedoelen wij een persoon die meevaart op de boot.

Keuze: rechtsbijstand

Je krijgt juridische hulp van de DAS na een ongeluk. En bij conflicten over de aankoop en reparatie van je boot. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Pechhulp

Sleephulp is verzekerd naar aanleiding van een verzekerde gebeurtenis.

Keuze: Aankoopwaarde of taxatiewaarde

Bij diefstal of schade aan je boot vergoeden wij op basis van de dagwaarde. Je kunt ook kiezen voor een vergoeding op basis van de aankoopwaarde of op basis van een taxatie.

Extra informatie

Kies je voor een aankoopwaarderegeling van 3 jaar? Dan is de aanschafwaarde verzekert zolang de boot gerekend vanaf de bouwdatum jonger dan 3 jaar is. Na die periode is dat de dagwaarde. Kies je voor verzekeren op basis van taxatie? Dan is de verzekerde waarde de taxatiewaarde. Je moet dan wel een taxatierapport hebben dat niet ouder is dan 36 maanden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En schade tijdens vervoer tegen betaling.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud of zorg

Je ben niet verzekerd voor schade die ontstaat omdat je de boot niet, niet tijdig of niet deskundig hebt (laten) onderhouden. Of voor schade die ontstaat door onvoldoende zorg. Bijvoorbeeld: je meert je boot niet af met stevige meerlijnen.

Slijtage

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door normaal gebruik, zoals bijvoorbeeld veroudering, slijtage, krassen en oppervlakkige beschadigingen. Of langzaamwerkende invloeden van mileu of weer, zoals verroesting.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland, Europa, Caraïben of wereld. Ga je naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heb je een gratis internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Eénmaal per jaar. Betalen kan bij voorkeur via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering maandelijks per mail of per post opzeggen.