Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

Voor werkgevers die zelf de WGA-uitkeringen betalen. U meldt alle werknemers aan waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Keuze: re-integratie

We vergoeden kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-) werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Keuze: juridische hulp

Hebt u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde)? Dan vergoeden we deze juridische hulp. En soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een automobilist die een schadevergoeding moet betalen aan een werknemer omdat hij deze heeft aangereden. En de werknemer door deze aanrijding arbeidsongeschikt is geworden.

Casemanagement

Wij volgen de zieke werknemers die nog bij u in dienst zijn. Ook de WGA-uitkeringen van uw ex-werknemers worden door ons gevolgd. Wij houden u hierover op de hoogte.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Deze werknemers kunnen op uw verzoek worden meeverzekerd. Hier betaalt u extra premie voor. Bij fraude keren wij ook niet uit. Of als het uw schuld is dat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Niet verzekerd

Werknemers die niet verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen zoals ZZP-ers vallen niet onder de dekking van deze verzekering. 

Extra informatie

Werknemers die vallen onder het doelgroepenregister vallen eveneens niet onder de dekking van deze verzekering. 

Uitkeringen aan werknemers

Uit deze verzekering komen geen uitkeringen aan de verzekerden voort. Voor aanvullende uitkeringen aan verzekerden kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming hebt van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden. Loyalis stelt daarnaast de voorwaarde dat u ook eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet.

Extra informatie

U kunt zich 2 keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wil u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken. Voor nieuwe werkgevers is er aanvullend de mogelijkheid om zich per inschrijvingsdatum bij de Kvk aan te melden. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet u eerlijk beantwoorden. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben. U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Extra informatie

Maak uiterlijk in de 42e week melding van een werknemer die verzuimt vanwege ziekte. Wijzigingen in salarissen en dienstverbanden geeft u jaarlijks aan ons door.

Gezondheid

We vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

We tellen de bruto jaarlonen of de uniforme lonen bij elkaar op. Per werknemer geldt een maximumbedrag. De jaarpremie is een percentage van de optelsom.

Extra informatie

Het bruto jaarloon is het jaarloon vóór aftrek van belastingen en pensioenpremies. Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 3 jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verlenging kan u de verzekering tussentijds stoppen. Dit kan niet als wij bij een verlenging een nieuw contract afsluiten (voor meerdere jaren). Tijdens de looptijd van de verzekering stellen wij jaarlijks het premiepercentage vast. Stijgt het premiepercentage? Dan kunt u het contract eerder beeïndigen. 

Extra informatie

Contracten waarbij de jaarlijkse premie wordt bepaald door middel van een bonus-malustabel kunnen niet tussentijds worden beëindigd. U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 045 - 645 93 20 of via onze website loyalis.nl.