Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering vult het inkomen aan tot minimaal 70% van uw verzekerde inkomen.

Wat is verzekerd?

Raakt u arbeidsongeschikt en kunt u daardoor minder, of niet meer, werken? Dan vult deze verzekering uw inkomen aan tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen. We keren uit tot de AOW-leeftijd.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kan werken. En van de hoogte van het verzekerd inkomen (tot max. dagloon of het gehele pensioengevend inkomen), de gekozen dekking en eventuele contractafspraken met de werkgever.

Extra informatie

Wat keert deze verzekering uit? Basis: bij gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid aanvulling tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen. Extra: bij volledige arbeidsongeschiktheid 10% van het verzekerd inkomen. Verzekerd inkomen kan worden gekozen tussen max. dagloon en ongemaximeerd loon.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U bent verzekerd voor alle oorzaken, tenzij er sprake is van een medische uitsluiting.

Extra informatie

Hebt u momenteel een WIA-uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u zich ook verzekeren. De dekking geldt alleen voor andere oorzaken van ziektes dan die waarvoor u de WIA-uitkering hebt. Toename van psychische klachten is in alle gevallen uitgesloten.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid moet er sprake zijn van een ziekte, gebrek of ongeval. Dit is vastgesteld door een verzekeringsarts van het UWV. U kunt uw werkzaamheden hierdoor (gedeeltelijk) niet meer uitvoeren.

Extra informatie

Wij volgen voor de vaststelling van de mate en de oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid het oordeel en de beslissing van UWV.

Wanneer keren we uit?

Als u langer dan twee jaar ziek bent. Na twee jaar loondoorbetaling wordt u herplaatst in een aangepaste functie of ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid. Wij vullen uw inkomen dan aan tot minimaal 70% van het gekozen verzekerd inkomen.

Indexeren

De uitkering kan jaarlijks stijgen.

Extra informatie

De uitkering kan jaarlijks verhoogd met een variabel percentage.

Wat is niet verzekerd?

  • Arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt is door uw eigen opzet, roekeloosheid of gebruik van verdovende middelen is niet verzekerd. Wilt u meer weten over de situaties waarin wij niet uitkeren? Lees dan onze polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u vanwege ziekte verzuimde op de ingangsdatum van de verzekering of als u de premie niet betaalt. Als er sprake is van een uitsluiting op de polis. Of bij fraude en verzwijging.

Wachttijd

Mogelijk stelt onze medisch adviseur een wachttijd vast. Dit is afhankelijk van uw antwoorden op onze gezondheidsvragen. De wachttijd duurt maximaal 48 maanden. Wordt u ziek tijdens de wachttijd? Dan keren wij niet uit.

 

Extra informatie

De wachttijd geldt niet als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval.

Gezondheid

We stellen u een aantal vragen over uw gezondheid. Afhankelijk van uw antwoorden ontvangt u mogelijk een uitsluiting op de polis. Sluit u de verzekering via uw werkgever? Bij aanmelding binnen zes maanden na indiensttreding stellen wij geen vragen over uw gezondheid.

Geen uitkering

U hebt geen recht op een uitkering uit de verzekering als uw WIA-uitkering wordt opgeschort of geweigerd of als u in de gevangenis zit. 

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de dekking van uw verzekering. Of u kunt uw verzekering niet afsluiten. Maak uiterlijk in de 42e week melding van verzuim vanwege ziekte.

Extra informatie

Daarnaast betaalt u premie voor uw verzekering. Betaalt u helemaal geen premie meer, dan beëindigen wij de verzekering. Als u een uitkering van ons ontvangt, mogen wij de niet betaalde premie en eventuele andere kosten daarop inhouden. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie rechtstreeks aan ons. De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Extra informatie

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. U kunt de verzekering beëindigen in de genoemde situaties in polisvoorwaarden. De verzekering eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan via 045 645 91 90 of via onze website loyalis.nl.

Extra informatie

U kunt uw verzekering ook schriftelijk opzeggen via aov@loyalis.nl