Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer op het moment dat u hier niet meer toe in staat bent, bijvoorbeeld bij solvabiliteitsproblemen of faillissement.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

Alle werknemers waarvoor werknemerspremies moeten worden afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Doel van de verzekering

De WGA Garantie heeft ten doel om op verzoek van UWV, de betalingsverplichtingen van u over te nemen die voortvloeien uit het eigen risicodragerschap voor de WGA-lasten in geval van insolventie.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Ook keren wij niet uit bij fraude of als het uw schuld is dat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Re-integratie

We vergoeden geen kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

U bent zelf er verantwoordelijk voor dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Juridische hulp bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde) is niet meeverzekerd op deze polis. 

IVA Uitkeringen

IVA-uitkeringen vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Uitsluiting

Elk recht op uitkering vervalt, wanneer u gedurende de looptijd van de garantie opzettelijk onjuiste gegevens aan ons of betrokken derden, zoals de arbodienst (heeft) verstrekt of opzettelijk relevante gegevens verzwijgt (heeft verzwegen). 

Geen uitkering aan verzekerden

Uit deze verzekering komen geen uitkeringen aan de verzekerden voort. Voor aanvullende uitkeringen aan verzekerden kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming hebt van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

U kunt zich 2 keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wil u zich aanmelden? Dan moet de aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet u eerlijk beantwoorden. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben. U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering. 

Extra informatie

U bent verplicht ons direct te informeren over verwachte substantiële risicowijzigingen binnen uw onderneming. Wat wij hieronder (ondermeer) onder verstaan is opgenomen in de polisvoorwaarden. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan. Wijzigingen die van invloed zijn op het bepalen van de premie geeft u jaarlijks op ons verzoek aan ons door.

Gezondheid

We vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie eenmaal per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het aantal werknemers, de historische WGA-instroom en de kredietwaardigheid.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 1 jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Aan het einde van afgesproken verzekeringsperiode kunt u de verzekering opzeggen, u dient ons hier minimaal 1 maand voor de einddatum over te informeren. Na afloop van de afgesproken verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan via 045 645 91 90 of via onze website loyalis.nl.