Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte en de hierop volgende loongerelateerde uitkering een WGA-vervolguitkering van het UWV. Met de WGA-hiaatverzekering verzekert u een aanvulling op de WGA-vervolguitkering voor de  werknemers.

Extra informatie

Een werknemer die arbeidsongeschikt is, ontvangt soms een WGA-vervolguitkering. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35 tot 80%. En wanneer de werknemer minder dan 50% verdient van wat hij met zijn beperkingen zou kunnen verdienen.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WGA-vervolguitkering aan tot maximaal 70% van het oorspronkelijke loon, vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Extra informatie

Het loon waarop we de uitkering baseren, is niet hoger dan het maximumdagloon of SV-loon. Het SV-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalt.

Wie is verzekerd?

U verzekert werknemers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract zijn verzekerd.

Pensioenwet

Deze dekking wordt aangemerkt als een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is zo vastgelegd in de Pensioenwet.

Extra informatie

Dit product heeft geen polisvoorwaarden. Het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst ontvangt u bij het afsluiten van de verzekering. Hierin staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Indexatie

U heeft bij deze verzekering de mogelijkheid om te kiezen voor indexatie van de uitkering. Wilt u indexatie? Geef dit dan aan bij het afsluiten van de verzekering.

Uitlooprisico

Het uitlooprisico is verzekerd. Hiervoor gelden de afspraken uit het Van Leeuwen Convenant.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of bij het afsluiten van de verzekering.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Wij keren niet uit als de ziekte waaruit arbeidsongeschiktheid ontstaat is veroorzaakt door uw opzet of grove schuld, of door opzet of grove schuld van uw werknemer.

Inlooprisico

Het inlooprisico is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering vult de WGA-vervolguitkering beperkt aan.

Loon boven het maximum WIA-loon

Het loon waarop we de uitkering baseren, is niet hoger dan het maximumdagloon of SV-loon. Het SV-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalt.

Waar ben ik gedekt?

Uw werknemers zijn wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland wonen. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Maak uiterlijk in de 42e week melding van een werknemer die verzuimt vanwege ziekte. Nieuwe werknemers meldt u binnen 3 maanden aan. Ook werknemers die uit dienst gaan, geeft u aan ons door. Tot slot geeft u salariswijzigingen jaarlijks door. 

Extra informatie

U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum. Bij betaling per maand of per kwartaal krijgt u een premieopslag.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf en de lonen en leeftijden van de werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 1, 3 of 5 jaar. U bepaalt vooraf hoe lang de verzekering loopt.

Extra informatie

Daarna wordt deze verzekering telkens ongewijzigd met 1 jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u binnen de gestelde termijn opzegt. Of als Loyalis minimaal 2 maanden voor de einddatum een nieuw voorstel toestuurt met daarin de nieuwe voorwaarden voor de verlenging van de verzekering. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking onderbreken of uw verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Aan het eind van de afgesproken verzekeringsperiode kunt u de verzekering opzeggen. U dient ons hier minimaal 1 maand voor de einddatum over te informeren. Na afloop van de afgesproken verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan via 045 - 645 93 20 of via onze website loyalis.nl.