Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De WIA Basisverzekering voorziet in een uitkering voor werknemers die na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Wat is verzekerd?

De werkgever krijgt een (tijdelijke) uitkering als de werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

Verzekerd bedrag

We vergoeden 25% van het verzekerd jaarsalaris.

Extra informatie

De maandelijkse uitkering bedraagt 1/12 deel van de vergoeding zolang een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, echter nooit langer dan de periode van 1 jaar.

Uitkeringstermijn

De uitkeringsduur is maximaal 12 maanden.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of bij het afsluiten van de verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Wij keren niet uit als de ziekte waaruit de arbeidsongeschikheid ontstaat is veroorzaakt dor uw opzet of grove schuld, of door opzet of grove schuld van uw medewerker.

Inlooprisico

Het inlooprisico is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekerde loonsom bedraagt maximaal 100.000 euro.

Waar ben ik gedekt?

Werknemers zijn wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland wonen. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Maak uiterlijk in de 42e week melding van een werknemer die verzuimt vanwege ziekte. Nieuwe werknemers meldt u binnen 3 maanden aan. Ook werknemers die uit dienst gaan, geeft u aan ons door. Tot slot geeft u salariswijzigingen jaarlijks door. 

Extra informatie

U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Extra informatie

Bij betaling per maand of per kwartaal krijgt u een premieopslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 1, 3 of 5 jaar. U bepaalt vooraf hoe lang de verzekering loopt.

Extra informatie

Daarna wordt deze verzekering telkens ongewijzigd met 1 jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u binnen de gestelde termijn opzegt. Of als Loyalis minimaal 2 maanden voor de einddatum een nieuw voorstel toestuurt met daarin de nieuwe voorwaarden voor de verlenging van de verzekering. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking onderbreken of uw verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Aan het einde van de afgesproken verzekeringsperiode kunt u de verzekering opzeggen. U dient ons hier minimaal 1 maand voor de einddatum over te informeren. Na afloop van de afgesproken verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan via 045 - 645 93 20 of via onze website loyalis.nl.