Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Dit product is bedoeld voor in Nederland gevestigde mediabedrijven en -professionals. Deze verzekering biedt bescherming als jouw mediabedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor personen- en zaakschade van derden (waaronder begrepen opdrachtgevers) die is veroorzaakt door handelen of nalaten van jouw mediabedrijf.

Extra informatie

Media is een erg diverse doelgroep die onder meer bestaat uit media dienstverleners (zoals bureaus op het gebied van marketing, reclame, communicatie en public relations), uitgeverijen, uitzenders, mediaproductiebedrijven (zoals producenten van (bedrijfs)video’s en (bioscoop)reclame) en content creators (zoals bloggers, podcasters, social media content creators en vloggers).

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid van jouw mediabedrijf voor aanspraken op schadevergoeding van derden als gevolg van handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid.

Extra informatie

Verzekerd is personen- en zaakschade.

Wie zijn verzekerd?

Jouw mediabedrijf (verzekeringnemer), ondergeschikten (waaronder medewerkers, uitzendkrachten en stagiaires), directeuren, maten, vennoten, hulppersonen, personeelsvereniging en overige op het polisblad vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen.

Productaansprakelijkheid

Deze verzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid van jouw mediabedrijf voor een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Deze verzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid van jouw mediabedrijf voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten alsmede ongevallen in het verkeer te voet of met de fiets. Ook schade aan spullen van werknemers is verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer in een adminstratieve, arbitrage, civiele, straf of tuchtrechtelijke procedure, kosten van alternatieve geschilbeslechting (zoals mediation) en de kosten die een verzekerde maakt indien deze, op ons verzoek, aanwezig is bij een zitting. Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en wij schriftelijke toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt een derde jouw mediabedrijf ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor handelen of nalaten dat vóór de ingangsdatum heeft plaatsgevonden, dan is dat onder inloopvoorwaarden verzekerd.

Extra informatie

Je moet kunnen aantonen dat jouw mediabedrijf op het moment van handelen of nalaten voor bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andere verzekeraar). Indien er voorafgaand aan de nieuwe polis geen polis van kracht was, kan inloop worden meeverzekerd tegen een eenmalige toeslag.

Milieuaansprakelijkheid

Schade aan het milieu als gevolg van een plotselinge en onzekere gebeurtenis.

Wettelijke rente

De wettelijke rente die jouw mediabedrijf moet betalen over het schadebedrag is verzekerd.

Schaderegelingskosten

De kosten die nodig zijn om de schade te regelen, zoals de kosten van een expertisebureau, die met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons zijn gemaakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade aan jouw mediabedrijf zelf.

Extra informatie

Deze verzekering biedt geen dekking voor personenschade die het gevolg is van verlies van persoonsgegevens, aantasting van eer en goede naam of onzorgvuldige publicatie. Deze uitsluiting geldt echter niet voor aanspraken tot vergoeding van personenschade die door ondergeschikten tegen een verzekerde als werkgever worden ingesteld.

Opnieuw leveren van product of dienst

Niet verzekerd zijn de kosten die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw of alsnog verrichten van de de verrichte werkzaamheden, diensten of geleverde zaken, ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt.

Opzet

Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade die het beoogde of zekere gevolg is van een handelen of nalaten van een verzekerde. 

Extra informatie

Bij opzet van een ondergeschikte behouden de overige verzekerden recht op dekking mits deze verzekerden kunnen aantonen dat hen hiervan geen enkel verwijt kan worden gemaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor jouw mediabedrijf aansprakelijk is, dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van milieuschade die het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.

Extra informatie

Voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt, is niet verzekerd. Ook milieuschade op de bedrijfslocatie van jouw mediabedrijf valt niet onder de dekking.

Asbest

Niet verzekerd zijn aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit asbest of asbesthoudende zaken.

Extra informatie

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte en andere schade als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Niet verzekerd is schade ten gevolge van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift, indien zulks is geschied in opdracht van of met goedvinden van verzekerden.

Extra informatie

Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een lid van de directie of bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris in dienst van verzekerde, die door een lid van de directie is belast met de bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemd voorschrift.

Uitloop

Stelt een derde jouw mediabedrijf ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor handelen of nalaten vóór de einddatum, dan is dat niet verzekerd.

Opzicht

Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat verzekerde of iemand namens hem deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Niet verzekerd is schade die verband houdt met en/of voortvloeit uit een door jouw mediabedrijf gehanteerde boete-, vrijwarings-, garantie-, schadevergoedings- of een ander soortgelijk beding.

Extra informatie

Deze uitsluiting is echter niet van toepassing indien zonder een dergelijk beding aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan.

Overige uitsluitingen

Deze verzekering biedt geen dekking voor atoomkernreacties; bekende omstandigheden; discriminatie; kansspelen; molest; seksuele gedragingen.

Extra informatie

Voor een volledig overzicht van de dekking en de op dit product van toepassing zijnde uitsluitingen verwijzen wij je graag naar de polisvoorwaarden van dit product.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van het bedrag vind je op het polisblad of in de clausules die bij deze verzekering horen.

Sancties

Wij zijn niet gehouden om dekking of schadeloosstelling krachtens deze verzekering te bieden, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving.

Samenloop

Indien blijkt dat door deze verzekering gedekte omstandigheden en aanspraken eveneens onder (een) andere verzekering(en) zijn gedekt of daarop gedekt zouden zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan geldt deze verzekering als excedent van de andere verzekering(en), respectievelijk als dekking voor het verschil in voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld. Deze verzekering biedt echter geen dekking voor aanspraken waarop het recht van de USA/Canada van toepassing is en/of die in de USA/Canada in rechte aanhangig worden gemaakt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie, waaronder begrepen wijziging van activiteiten en verzekerde hoedanigheid, zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per kwartaal (4% toeslag), halfjaar (3% toeslag) of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet (op tijd)? Dan kunnen wij de dekking schorsen en/of de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk. Markel conformeert zich aan de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging en Contracttermijnen Particuliere en Zakelijke Schade- en Inkomensverzekeringen.

Extra informatie

Markel Insurance SE, rechtspersoon naar Europees recht, gevestigd te München, tevens handelend onder de naam Markel. Het adres van Markel is Weena 505, 3013 AL te Rotterdam.